Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afval

Omschrijving begrip

Verzamelnaam voor alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij Richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. In de praktijk betreft het overblijvende of vrijkomende, niet gebruikte of onbruikbare stoffen.

Reikwijdte

De Richtlijn bevat een deel [Bouwstoffen en afvalstoffen] en ook is het Europese en Nederlandse afvalbeleid beschreven. Daarnaast komt het begrip zijdelings aan de orde in de vorm van stoffen die in bodem en baggerspecie kunnen voorkomen en die kunnen vrijkomen bij verwerking van grond, grondwater en/of baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.