Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bestek

Omschrijving begrip

Een document op basis waarvan een werk kan worden aanbesteed, en dat als basis dient voor een later op te stellen contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het bestek staat een concrete beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk gestelde voorwaarden.

Reikwijdte

Er is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de verschillende contractvormen en hun toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Binnen de Richtlijn wordt beperkte technische informatie gegeven die kan worden gebruikt bij het opstellen van bestekken voor uitvoering van saneringswerken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.