Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodembelasting

Omschrijving begrip

Het proces waarbij stoffen en/of energie het abiotische deel van de bodem intreden. Ook benoemd als immissie of inworp in de abiotische bodem. De abiotische bodem als het geheel van grond, sediment,grondwater, poriewater en bodemlucht. Bodembelasting wordt uitgedrukt als eenheid van massa en/of energie per omschreven bodemcompartiment en per tijdseenheid.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip als overkoepelende term gebruikt. Inhoudelijke uitwerking vindt in deze versie (nog) niet plaats. Het betreft een woord uit het bodembeschermingsbeleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.