Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstof

Omschrijving begrip

Het Besluit bodemkwaliteit hanteert de volgende definitie van een bouwstof: ‘materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om te worden toegepast.’ Dit betekent concreet dat het Besluit bodemkwaliteit alleen betrekking heeft op steenachtige materialen. Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Materialen zoals kunststof, hout of stro worden ook toegepast als bouwstof, maar deze materialen vallen dus niet onder de regels voor bouwstoffen in het Besluit. Asbest voldoet aan de definitie van een bouwstof, maar vanwege milieuhygiënische risico’s mag het niet meer worden toegepast.

Reikwijdte

De Richtlijn bevat een deel [Bouwstoffen en afvalstoffen] en bij het verwerken van grond (immobilisatie; zie [Verwerken van grond, hergebruiksmogelijkheden en kwaliteitsborging]) en/of baggerspecie (zie het deel [Behandelen en bestemmen van baggerspecie]) kunnen bouwstoffen worden geproduceerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.