Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Circulaire bodemsanering

Omschrijving begrip

Deze circulaire bevat richtlijnen om bij bodemvervuiling het saneringscriterium toe te passen en de saneringsdoelstelling vast te stellen. Met het saneringscriterium kunnen gemeenten en provincies vaststellen of een terrein met spoed gesaneerd moet worden. De richtlijnen voor de saneringsdoelstelling bouwen voort op de beleidsvernieuwing bodemsanering. De circulaire is op 1 mei 2006 in werking getreden.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad. Tevens is informatie opgenomen over bodemsanering en de bijbehorende nazorg zoals dit is omschreven in de Wet bodembescherming.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.