Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Circulaire saneringscriterium en -doelstelling waterbodems

Omschrijving begrip

Een circulaire waarin de wetswijzigingen voor het saneringsbeleid van waterbodems zijn uitgewerkt waarbij ook rekening wordt gehouden met de Kaderrichtlijn Water. Bij het vaststellen van de spoedeisendheid wordt het tijdstip van saneren gekoppeld aan het bereiken van afdoende resultaat van aanpak van de verantwoordelijke bronnen van waterbodemverontreiniging. De circulaire is in werking getreden op 1 mei 2006.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad. Tevens is informatie opgenomen over waterbodemsanering zoals dit is omschreven in de Wet bodembescherming.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.