Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Immobiel

Omschrijving begrip

Het betreft een eigenschap van stoffen waarmee wordt bedoeld dat betreffende stoffen zich zich niet verspreiden vanuit de vaste fase naar de water en/of luchtfase. De eigenschap van de stoffen moet daarbij in relatie worden gezien met de omgeving waarin de betreffende stoffen zich bevinden.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt geen specifieke informatie geboden ter beoordeling of een bepaalde verontreiniging in de bodem als mobiel of immobiel is te beschouwen. Wel worden technieken beschreven voor het saneren van immobiele verontreinigingssituaties. In de toekomst zal meer informatie over het gedrag van stoffen (mobiliteit en immobiliteit) in de bodem worden opgenomen onder het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.