Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Inspraak

Omschrijving begrip

Het betrekken van belanghebbenden bij een beleidsvoornemen van een bestuursorgaan. Het bieden van inspraak is wettelijk geregeld en verplicht. Inspraak kan op veel manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld op een hoorzitting, schriftelijk of in een vergadering van een bestuurscommissie. Voor insprekers moet vooraf duidelijk zijn wat er met de inspraakreacties wordt gedaan. Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt, wordt een definitief besluit over het beleidsvoornemen genomen.

Reikwijdte

De huidige Richtlijn beperkt zich tot de mogelijkheid van inspraak op onderzoeksrapporten inzake bodemverontreiniging en plannen met betrekking tot of naar aanleiding van de sanering van deze verontreiniging voorzover hierover besluiten moeten worden genomen door het daartoe bevoegde gezag in het kader van de Wbb. De Richtlijn bevat (nog) geen informatie over de te volgen procedures e.d. bij inspraak, maar maakt op een aantal plaatsen wel melding van de inspraakmogelijkheid in het hele proces. In de toekomst zal bij de uitbreiding van de Richtlijn wel nadere inhoudelijke informatie over dit begrip worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.