Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwalibo

Omschrijving begrip

Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is een van de maatregelen om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo kent drie speerpunten :

  1. Kwaliteitsverbetering bij de overheid
  2. Versterking van het toezicht en de handhaving
  3. Erkenningsregeling bodemintermediairs

Kwalibo bij bodemintermediairs heeft als doel het vergroten van de betrouwbaarheid van het werk van bodemintermediairs. Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, aanleggers en inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken. Vanaf 1 oktober 2006 is de Kwalibo-regelgeving stapsgewijs van kracht geworden, zie ook [Uitvoeringskwaliteit bodembeheer (kwalibo).

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie over kwaliteitsborging bij werkzaamheden in de bodem opgenomen en staat vermeld waarop de inwerkingtreding van Kwalibo per 1 oktober 2006 effect heeft.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.