Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Milieuaspecten

Omschrijving begrip

Het begrip kent twee onderdelen: milieubelasting en milieuverdienste. Milieubelasting is het proces waarbij stoffen en/of energie het abiotische milieu intreden. Overeenkomstige begrippen zijn ‘immissie in het milieu’ of ‘inworp in het milieu’. Milieubelasting wordt uitgedrukt als eenheid massa of energie per omschreven milieucompartiment (de atmosfeer, het aquatische, het terrestrische milieu en/of het mariene milieu) per tijdseenheid. Een feitelijke milieubelasting is gerelateerd aan de som van de enkelvoudige emissies. Milieuverdienste betreft de positieve milieueffecten of de milieuverbetering als gevolg van het treffen van maatregelen.

Reikwijdte

In de richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het omschrijven van milieuhygiënische effecten van toepassing van sanerings- of verwerkingstechnieken. Hiermee worden bedoeld effecten zoals het ontstaan van afvalstoffen, creeren van schone grond, energieverbruik, hinder, ruimtebeslag en grondwaterverbruik.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.