Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderhoudsspecie

Omschrijving begrip

Baggerspecie die om onderhoudstechnische redenen (verondiepen watergang om nautische redenen, verbeteren van de doorstroming) verwijderd wordt uit de watergang.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het beleid met betrekking tot onderhoudsbaggerspecie beschreven en wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden voor verwerking van onderhoudsspecie. In de toekomst zal bij toevoeging van onderdelen over onderzoek ook aandacht besteed worden aan het in situ meten van onderhoudsspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.