Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

PCB

Omschrijving

Verzamelnaam van stoffen die onder de verzamelnaam PolyChloorBifenyl verbindingen staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip alleen gebruikt in relatie tot de verwerking van grond en of baggerspecie en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.