Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

SUBBIED

Omschrijving begrip

Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied. De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied. Tot 31 augustus 2006 konden gemeenten en waterschappen of samenwerkingsverbanden daarvan de uitkering bij SenterNovem aanvragen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte samenvatting gegeven van het beleid aangaande waterbodems.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.