Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie in situ

Omschrijving begrip

In situ bij bodemsanering betreft het daawerkelijk saneren zonder fysieke verwijdering van verontreinigde grond. Op deze wijze is dit begrip ook door te trekken naar saneren van waterbodems en verwerken van baggerspecie in situ (ter plaatse).

Reikwijdte

In de Richtlijn is veel informatie opgenomen over technieken voor in situ sanering van de bodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.