Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie in werk

Omschrijving begrip

Verwerken van baggerspecie in een werk conform het Bouwstoffenbesluit.

Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden toegepast als sprake is van een nuttige toepassing. De volgende toepassingen van grond en baggerspecie zijn een nuttige toepassing (op grond van artikel 35 van het Bbk):
a) Toepassing in bouw- en wegconstructies, waaronder wegen, spoorwegen en geluidswallen.
d) Toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, bevordering van natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart;

Reikwijdte

In de Richtlijn is dit in het algemeen als een oplossing voor verwerking/hergebruik van baggerspecie genoemd. Hoe dit past binnen het Besluit bodemkwaliteit en hoe dit in het beleid is vormgegeven is aangegeven in het onderdeel Beleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.