Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken

Omschrijving begrip

Het doel van deze wet is het regelen van het beheer van bij het Rijk in beheer zijnde wateren, waaronder mede wordt verstaan de territoriale zee, de waterkeringen en -wegen alsmede, voor zover in beheer bij het rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard daartoe behoort.

Reikwijdte

De Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken wordt niet beschreven in de Richtlijn. Zo mogelijk wordt dit in de toekomst meegenomen bij toevoeging van bodembeleid aan de richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.