Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO)

Omschrijving begrip

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren beoogt de vervuiling van oppervlaktewateren tegen te gaan en te voorkomen. De Wet verbiedt zonder vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewateren.

Reikwijdte

De WVO en de relatie van (water)bodemsanering met de Wvo wordt beschreven in de Richtlijn. Verder worden saneringstechnieken beschreven, waarbij stoffen vrijkomen die onder de Wvo behandeld worden en waarvoor een WVO beschikking moet worden aangevraagd. Verder speelt de Wvo een rol bij de lozing van grondwater al dan niet na zuivering.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.