Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid en wetgeving, bodem- en waterbodembeleid, regionaal

De uitvoering van de overheidstaken in het bodembeleid ten aanzien van landbodem is grotendeels in handen gelegd van de twaalf provincies en 29 grotere gemeenten. Aan deze instanties is de status toegekend van bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Deze 41 bevoegde overheden hebben ook een zekere beleidsvrijheid. De invulling die elk van hen hieraan geeft is samengevat in een beleidsblad. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit hebben alle gemeenten en waterschappen in hun rol als lokale (water)bodembeheerder verantwoordelijkheid voor de (water)bodemkwaliteit in hun beheergebied. Indien deze beheerders een specifieke invulling van de landelijke regels hebben gemaakt is dit te vinden op de website van externe linkBIELLS.

Op beperkte schaal wordt door de Regionale Diensten van Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van specifieke beleidsdocumenten die een regionale werkingssfeer hebben. Voor een aantal Regionale Diensten geldt dat men het waterbodembeheer uitsluitend baseert op landelijk beleid, wet- en regelgeving. Bij deze diensten ontbreekt veelal de noodzaak om, in aanvulling op landelijke beleidsdocumenten, specifiek regionaal beleid te ontwikkelen. Bij enkele Regionale Diensten bestaat deze noodzaak wel.

In de onderstaande tabellen staan directe links naar de beleidsbladen van de bevoegde overheidsinstanties.