Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Provinciale milieuverordening

Status

Model provinciale milieuverordening vijfde tranche, mei 2008

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

De provinciale milieuverordening (PMV) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm). Voor wat betreft het onderdeel bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen geldt sinds 1 januari 2005 het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (AMvB Melden). De AMvB Melden introduceert een landelijk meldsysteem voor zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen. Hiermee is de systematiek zoals vastgelegd in de twaalf afzonderlijke PMV’s komen te vervallen. Daarnaast geldt dat de ontvangst van bedrijfs- en gevaarlijk afval voortaan gemeld moet worden bij één landelijke meldinstantie (LMA).

Doel en reikwijdte

De PMV is gericht op het beschermen van het milieu. Het opstellen van een verordening is in de wet geformuleerd als een verplichting en de regels van de verordening zijn juridisch bindend voor andere bestuursorganen, burgers en bedrijven. De wet stelt een aantal basiseisen aan de inhoud van de verordening.

Inhoud

Inleiding

Uitgangspunt is dat Provinciale Staten ter bescherming van het milieu een verordening vaststellen. In het belang van het milieu kunnen alle regels gesteld worden, die noodzakelijk zijn, mits deze van meer dan gemeentelijk belang zijn.

Kernpunten

De kern van de PMV is dat de Provinciale Staten een verordening opstellen ter bescherming van het milieu. In feite is dit een vertaling van landelijk beleid naar provinciaal beleid. De PMV dient hierbij tenminste de onderstaande regels te bevatten:

  • regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden;
  • regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening aangewezen gebieden;
  • regels over de samenstelling en de werkwijze van de provinciale milieucommissie.

Daarnaast worden, voor zover dit naar het oordeel van Provinciale Staten van meer dan gemeentelijk belang is, bij de PMV verdere regels gesteld ter bescherming van het milieu. Bij de PMV kan worden bepaald dat bij de verordening gestelde regels slechts gelden voor één of meer daarbij

aan te wijzen delen van het grondgebied van de provincie. Bij de PMV worden geen regels gesteld, die het naar of uit de provincie brengen van afvalstoffen beperken of uitsluiten.

Bij de voorbereiding plegen Provinciale Staten overleg met de niet tot de provincie behorende bestuursorganen die het aangaat. Wettelijk is niet voorzien in inspraak. Beroep tegen de verordening staat niet open, uiteraard wel tegen de besluiten die als uitvloeisel van de verordening worden genomen. Bij de vaststelling van de PMV houden Provinciale Staten rekening met het geldende provinciale milieubeleidsplan. Dit betekent dat alleen gemotiveerd mag worden afgeweken van het plan. De verordening vormt de juridische uitwerking van de strategische doelstellingen van het milieubeleidsplan.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft, om uniformering te bewerkstelligen, een model ontworpen voor een PMV, waarvan de provincies gebruik kunnen maken bij het opstellen van hun eigen verordening. Bij de milieuafdelingen van de provincies kan de verordening opgevraagd worden.

Informatiebronnen