Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Eural-codering

EURAL staat voor Europese afvalstoffenlijst. Met het gebruik van deze afvalstoffenlijst wordt bereikt dat in de Europese Unie hetzelfde onderscheid wordt gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De Eural bevat de omschrijving en de afvalstofcode van iedere afvalstof.

De verschillende soorten afvalstoffen zijn in de Eural gedefinieerd door een code van zes cijfers. De eerste twee cijfers van de code verwijzen naar een proces dat opgenomen is als hoofdstuk. De volgende twee cijfers (het derde en het vierde cijfer) van de code verwijst naar het subhoofdstuk (een deelproces). De laatste twee cijfers verwijzen naar een afvalcategorie (afvalstof afkomstig uit dat deelproces). De indeling van de verschillende hoofdstukken staat beschreven in de tabel 1.

Tabel: Indeling hoofdstukken Eural

 

Indeling van de hoofdstukken op de Eural

01

Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedselbereiding en –verwerking

03

Afval van de houtbewerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton

04

Afval van de leer-, bont en textielindustrie

05

Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool

06

Afval van anorganische chemische processen

07

Afval van organische chemische processen

08

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt

09

Afval van de fotografische industrie

10

Afval van thermische processen

11

Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferrohydrometallurgie

12

Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

13

Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie, 05 en 12)

14

Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen (exclusief 07 en 08)

15

Verpakkingsafval, absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)

16

Niet elders in de lijst genoemd afval

17

Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

18

Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties

Indelen van afvalstoffen

Voor het indelen van afvalstoffen kent de Eural een speciale systematiek. Uitgangspunt is dat de afvalstof wordt ingedeeld op basis van de herkomst of het (productie)proces waarin het is ontstaan. Voor het indelen van een afvalstof in één van de hoofdstukken, moet een vaste zoekprocedure worden gevolgd. Dit omdat activiteiten in specifieke installatie of uit specifieke processen, onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings). Schema 1 geeft de zoekprocedure schematisch weer.

Stappenplan Regeling Eural

Stappenplan Regeling Eural

Informatiebronnen