Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Status

EURAL staat voor Europese afvalstoffenlijst. Per 1 januari 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (Eural) van kracht. Circulaire inwerkingtreding EURAL-regelinggeving in werking getreden op 28 december 2001 (Staatscourant 2001, 250).

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

De definitie van gevaarlijke afvalstoffen in Wet Milieubeheer verwijst direct naar de Regeling Eural. Het melden en registreren van afvalstoffen gebeurt op basis van de afvalstofcodes van de Eural (Euralcodes).

Volgens de [Wet Milieubeheer] (Art. 10.39) moet de ontdoener van afval zijn afvalstoffen indelen volgens de Euralcodes.

De Eural vervangt drie “oude” Nederlandse regelingen: het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAGA), de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA).

Doel en reikwijdte

Met de invoering van het gebruik van deze afvalstoffenlijst wordt bereikt dat in de Europese Unie hetzelfde onderscheid wordt gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De Eural bepaalt niet of iets een afvalstof is. Dat bepaalt de definitie opgenomen in externe linkKaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Inhoud

Inleiding

Op 8 mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. In de Eural benoemt de Europese Commissie circa 800 afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is of niet. De nieuwe lijst is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalcatalogus.

Kernpunten

De Eural bevat de omschrijving en de afvalstofcode van iedere afvalstof. De Eural bevat de volgende drie categorieën afvalstoffen:

  • gevaarlijke afvalstof: dit is aangegeven met *;
  • niet-gevaarlijke afvalstof: dit zijn alle afvalstoffen die geen * hebben;
  • complementaire categorie: dit zijn afvalstoffen die zowel als gevaarlijk of niet-gevaarlijk ingedeeld kunnen worden. In dat geval staat achter de afvalstofcode een (c). Dit betekent dat de afvalstof, die in deze categorie wordt omschreven als gevaarlijk wordt beschouwd als hij gevaarlijke stoffen in concentraties boven grenswaarden genoemd in de Eural, bevat. Bevat de afvalstof met dezelfde omschrijving geen gevaarlijke stoffen dan wordt hij in de complementaire categorie ingedeeld als niet-gevaarlijk. Deze complementaire categorieën zijn opgenomen in de Eural omdat de afvalstoffen uit sommige productieprocessen sterk uiteen kunnen lopen in samenstelling.

De verschillende soorten afvalstoffen zijn in de Eural gedefinieerd door een code van zes cijfers. Zie ook: [Eural-codering]

Informatiebronnen