Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Europese verordening bouwproducten (CE-markering)

Op 1 juli 2013 Is de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR) van kracht geworden. Onder deze Verordening vallen bouwproducten en afwerkingsproducten die blijvend deel uitmaken van bouwwerken en civieltechnische werken. Ook elementen die deel uitmaken van een systeem en definitief worden geïntegreerd in een bouwwerk worden beschouwd als bouwproducten (bijvoorbeeld waterkranen en rookdetectoren).

De Verordening regelt dat bouwproducten, waarvoor een geharmoniseerde Europese norm of een Europese Technische Beoordeling (ETA) van toepassing is, moeten worden voorzien van het CE-merkteken en een bijbehorende prestatieverklaring over zogenaamde Essentiële Kenmerken (Declaration of Performance of DoP).

De Europese verordening bouwproducten geeft hierbij het vertrekpunt voor deze essentiële kenmerken, gebaseerd op een 7-tal fundamentele eisen:

  1. mechanische weerstand en stabiliteit
  2. brandveiligheid
  3. hygiëne, gezondheid en milieu
  4. veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  5. bescherming tegen geluidshinder
  6. energie en warmtebehoud
  7. duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Nationale kwaliteitsverklaringen (KOMO, NL-BSB e.d.) mogen geen uitspraken meer doen over de producteigenschappen die onder de CE-markering vallen. Maar mogen wel specifieke aspecten regelen die marktpartijen (aannemers, opdrachtgevers en consumenten) belangrijk vinden, maar Europees niet geregeld zijn.

Kortom volgens de Europese Verordening Bouwproducten:

  • Moet het product van het CE-merkteken worden voorzien indien voor het betreffende product een Europese productnorm is geharmoniseerd, een overzicht van de geharmoniseerde normen staat op de website van de Europese Unie. Het CE-merkteken heeft hierbij alleen betrekking op de zaken die zijn geregeld in ‘bijlage ZA’ van de betreffende norm.
  • Moet het product van het CE-merkteken worden voorzien indien door de producent vrijwillig voor het betreffende product een Europese Technische goedkeuring (European Technical Approval of ETA) is opgesteld.. Het CE-merkteken heeft dan betrekking op de zaken die in de ETA zijn geregeld.
  • Geldt een verbod van het CE-merkteken indien het bovenstaande niet van toepassing is.