Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Status

7 oktober 2004 (Staatsblad 2004, 522), laatst gewijzigd bij Staatsblad 2011, 104

Relatie met andere regelgeving

De externe linkEuropese kaderrichtlijn afvalstoffen (richtlijn 75/442/EEG, wijziging richtlijn 91/156/EG) geeft de definitie voor afvalstoffen en bevat een brede omschrijving voor de begrippen nuttige toepassing en definitieve verwijdering. De Kaderrichtlijn bevat onder meer algemene verplichtingen voor het inzamelen en verwerken van afval (bijvoorbeeld vergunningplicht). Ook schrijft de Kaderrichtlijn de verplichte registratie van VIHB-ers voor. De Europese Richtlijn gevaarlijk afval (richtlijn 91/689/EG) vult deze kaderrichtlijn aan voor gevaarlijk afval.

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (AMvB Melden) is een voortvloeisel uit de [Wet milieubeheer] (Wm). Voor de meldingsplichtige inrichtingen wordt verwezen naar de categorie 28.4 inrichting in de Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).

Doel en reikwijdte

De AMvB Melden is gericht op het afgeven, ontvangen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Met dit besluit is er een centraal meldsysteem gerealiseerd, waardoor verschillen tussen provinciale meldsystemen voorkomen worden en de administratieve lasten verlaagd worden. Het systeem van melden en registreren is een belangrijk hulpmiddel bij het handhaven van de afvalstoffenregeling.

Als meldingsplichtig zijn de afvalbe- en verwerkingsinrichtingen aangewezen die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen. Tevens zijn de (gemeentelijke/regionale) overslaginrichtingen voor huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 m3 en inrichtingen voor het opslaan van verontreinigde grond waaronder baggerspecie met een capaciteit van meer dan 50 m3 die onder het gemeentelijk bevoegd gezag vallen meldingsplichtig.

Inhoud

Inleiding

De AMvB Melden bevat regels voor de afgifte, de ontvangst en het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit heeft vanaf 1 januari 2005 één meldsysteem geïntroduceerd voor zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen. De systematiek van melden is hierdoor vastgelegd in één AMvB in plaats van twaalf PMV’s.

Kernpunten

De kern van de AMvB Melden is dat het afgeven, ontvangen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen volgens vastgestelde procedures gemeld worden volgens één centraal meldsysteem.

Het meldsysteem geeft inzicht in de ontvangst en afgifte van afvalstromen. Tevens wordt informatie verkregen over de andere betrokken partijen, te weten vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars.

De belangrijkste actoren in het stelsel van het melden en registreren van afvalstoffen zijn:

 • Personen die zich ontdoen van afvalstoffen (zowel primaire als secundaire ontdoeners).
 • Personen die afvalstoffen vervoeren of inzamelen (vervoerders, inzamelaars, handelaars of bemiddelaars).
 • Personen die afvalstoffen nuttig toepassen of verwijderen.

Degene die zich van zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen ontdoet (ontdoeners), is verplicht om voordat het transport plaatsvindt, aan degene die de afvalstoffen in ontvangst zal nemen een omschrijving van de aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen te verstrekken inclusief de code uit de Europese afvalstoffenlijst (Euralcode). De ontvangende inrichting kent een afvalstroomnummer toe aan degene die zich van de afvalstoffen ontdoet. Bij het daadwerkelijke transport verstrekt de ontdoener een ingevulde begeleidingsbrief aan de vervoerder van de afvalstoffen.

Begeleidingsbrief

De begeleidingsbrief is een standaardformulier voor zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen. Op dit formulier staan onder meer de Euralcode en omschrijving en het registratienummer van vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar (VIHB-nummer). De begeleidingsbrief bestaat uit vijf doorslagen:

 • Voorblad: de interne kopie voor de ontdoener bij afgifte van afvalstof of aanvang van vervoer.
 • Eerste doorslag: het vrijwaringsbewijs voor vervoerder of inzamelaar bij aflevering op locatie en bestemming.
 • Tweede doorslag: de feitelijke begeleidings- en vrachtbrief voor de administratie van de ontvanger.
 • Derde doorslag: het bewijs van ontvangst dat door ontvanger aan ontdoener wordt opgestuurd.
 • Vierde doorslag: een kopie voor handelaar of bemiddelaar (indien van toepassing).

Op de begeleidingsbrief moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

 • Datum afgifte (onder punt 2 van het formulier);
 • Naam en adres van de ontdoener en de locatie van herkomst(onder punt 2 van het formulier);
 • De benaming van de afvalstoffen en de hoeveelheid (onder punt 5 van het formulier);
 • Naam en adres van de ontvanger en de locatie van bestemming (onder punt 3 van het formulier);
 • De wijze van verwijdering (onder punt 4 van het formulier);
 • Het afvalstroomnummer (onder punt 5 van het formulier);
 • Handtekeningen (onderaan het formulier moeten 3 handtekeningen staan).

VIHB-nummer

Volgens het Besluit Inzamelen afvalstoffen (Stb. 2004, 127) moeten Inzamelaars, vervoerders, verhandelaars of bemiddelaars (VIHB'ers) van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn geregistreerd op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst. Ook ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen vallen hieronder. VIHB’ers moeten als zodanig zijn erkend en hebben een zogenaamde VIHB-nr. De stichting Nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) geeft dit registratienummer af. Het VIHB-nummer moet worden vermeld op de begeleidingsbrief dat verplicht bij het transport van afvalstoffen aanwezig moet zijn. Op de website van de NIWO staat per provincie een lijst met VIHB-erkende bedrijven (zie Deel 3 Adressen).

Afvalstroomnummer

Een afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een aantal gegevens die de afvalstroom kenmerken, zoals de ontdoener, de locatie van herkomst, de verwerker, de locatie van ontvangst, de inzamelaar en de code van de afvalstoffenlijst en de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

Afvalstroomnummer

Afvalstroomnummers worden afgegeven door de be-/verwerkers (ontvangers) van de afvalstoffen en zijn op een standaardmanier samengesteld.

Melding

De ontvangstmelding is verplicht voor de inrichtingen die afvalstoffen ontvangen. De afgiftemelding is verplicht voor secundaire ontdoeners die ook een ontvangstmelding moeten. Afgiftemelding is alleen noodzakelijk voor afvalstoffen die de afvalketen verlaten. De melding moet binnen twee weken na de maand van ontvangst of afgifte van de afvalstoffen gedaan worden en vindt plaats op stroomniveau (per afvalstroomnummer). Voor bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen geldt dezelfde systematiek. Alle meldingen moeten worden gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Informatiebronnen