Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Status

7 oktober 2004 (Staatsblad 2004, 522), laatst gewijzigd bij Staatsblad 2014, 239

Relatie met andere regelgeving

De externe linkEuropese kaderrichtlijn afval (richtlijn 2018/851/EG), geeft de definitie voor afvalstoffen en bevat een brede omschrijving voor de begrippen nuttige toepassing en definitieve verwijdering. De Kaderrichtlijn bevat onder meer algemene verplichtingen voor het inzamelen en verwerken van afval (bijvoorbeeld vergunningplicht). De KRA verplicht tot registratie voor Vervoerders, Inzamelaars, Verhandelaars of Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB). Het inzamelen en vervoeren van afvalstoffen en gevaarlijk afval is uitgewerkt in het externe linkBesluit inzamelen afvalstoffen .

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit Melden) is een voortvloeisel uit de [Wet milieubeheer] (Wm). Dit besluit regelt het melden van transporten van afvalstoffen en acceptatie van afvalstoffen. Niet in alle gevallen hoeven deze transporten en acceptaties gemeld te worden. De meldingsplicht bij het LMA geldt voor inrichtingen die behoren tot categorie 28.4 van bijlage 1 onder c van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Doel en reikwijdte

Het Besluit Melden is gericht op het afgeven, ontvangen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het systeem van melden en registreren is een belangrijk hulpmiddel bij het handhaven van de afvalstoffenregeling.

Als meldingsplichtig zijn de afvalbe- en verwerkingsinrichtingen aangewezen die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen. Tevens zijn de (gemeentelijke/regionale) overslaginrichtingen voor huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen, die van buiten de inrichting afkomstig zijn, met een capaciteit van meer dan 50 m3 en inrichtingen voor het opslaan van verontreinigde grond waaronder baggerspecie met een capaciteit van meer dan 50 m3die onder het gemeentelijk bevoegd gezag vallen meldingsplichtig. In principe moet ieder bedrijf dat afvalstoffen accepteert dit melden bij het LMA, maar hier zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor zuivere stromen of kleine hoeveelheden.

Inhoud

Inleiding

Het Besluit Melden bevat regels voor de afgifte, de ontvangst en het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Kernpunten

De kern van het Besluit Melden is dat het afgeven, ontvangen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen volgens vastgestelde procedures gemeld worden volgens één centraal meldsysteem, AMICE. AMICE is een elektronisch systeem waarin bedrijven die afval ontvangen of afgeven moeten melden.

Het meldsysteem geeft inzicht in de ontvangst en afgifte van afvalstromen. Tevens wordt informatie verkregen over de andere betrokken partijen, te weten vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars.

De belangrijkste actoren in het stelsel van het melden en registreren van afvalstoffen zijn:

 • Personen die zich ontdoen van afvalstoffen (zowel primaire als secundaire ontdoeners).
 • Personen die afvalstoffen vervoeren of inzamelen (vervoerders, inzamelaars, handelaars of bemiddelaars).
 • Personen die afvalstoffen nuttig toepassen of verwijderen.

Degene die zich van zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen ontdoet (ontdoeners), is verplicht om voordat het transport plaatsvindt, aan degene die de afvalstoffen in ontvangst zal nemen een omschrijving van de aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen te verstrekken inclusief de code uit de Europese afvalstoffenlijst (Euralcode). De ontvangende inrichting kent een afvalstroomnummer toe aan degene die zich van de afvalstoffen ontdoet. Bij het daadwerkelijke transport verstrekt de ontdoener een ingevulde begeleidingsbrief aan de vervoerder van de afvalstoffen.

Begeleidingsbrief

De begeleidingsbrief is een standaardformulier voor zowel bedrijfs- als gevaarlijke afvalstoffen. Op dit formulier staan onder meer de Euralcode en omschrijving en het registratienummer van vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar (VIHB-nummer). De begeleidingsbrief bestaat uit vijf doorslagen:

 • Voorblad: de interne kopie voor de ontdoener bij afgifte van afvalstof of aanvang van vervoer.
 • Eerste doorslag: het Administratie-/vrijwaringsbewijs voor vervoerder of inzamelaar bij aflevering op locatie en bestemming.
 • Tweede doorslag: de feitelijke begeleidings- en vrachtbrief voor de administratie van de ontvanger.
 • Derde doorslag: het bewijs van ontvangst dat door ontvanger aan ontdoener wordt opgestuurd.
 • Vierde doorslag: een kopie voor handelaar of bemiddelaar (indien van toepassing).

Op de begeleidingsbrief moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:

 • Datum afgifte (onder punt 3 van het formulier);
 • Naam en adres van de ontdoener en de locatie van herkomst(onder punt 3 van het formulier);
 • De benaming van de afvalstoffen en de hoeveelheid (onder punt 6 van het formulier);
 • Naam en adres van de ontvanger en de locatie van bestemming (onder punt 4 van het formulier);
 • De benaming van de vervoerder (onder punt 5);
 • De wijze van verwijdering (onder punt 6 van het formulier);
 • Het afvalstroomnummer (onder punt 6 van het formulier);
 • Handtekeningen (onderaan het formulier moeten 3 handtekeningen staan).

Voor het transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen, waarvan de toepassing aan het meldpunt bodemkwaliteit wordt gemeld, is een ‘gecombineerde’ begeleidingsbrief ontworpen. De inhoud van deze begeleidingsbrief kan voor een groot deel via het meldpunt bodemkwaliteit op het formulier geprint worden.

Begeleidingsbrieven mogen ook digitale gegevensdragers zijn. Voor het gebruiken van een digitale gegevensdrager is er toestemming nodig van het LMA.

VIHB-nummer

VIHB-nummer Volgens het Besluit Inzamelen afvalstoffen (Stb. 2004, 127) moeten Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars of Bemiddelaars (VIHB'ers) van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen zijn geregistreerd op een landelijke lijst, de zogenaamde VIHB-lijst. Ook ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen vallen hieronder. VIHB’ers moeten als zodanig zijn erkend en hebben een zogenaamde VIHB-nr. De stichting Nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) geeft dit registratienummer af. Het VIHB-nummer moet worden vermeld op de begeleidingsbrief dat verplicht bij het transport van afvalstoffen aanwezig moet zijn. Op de website van de NIWO kan gezocht worden per regio naar VIHB-erkende bedrijven.

Afvalstroomnummer

Een afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een aantal gegevens die de afvalstroom kenmerken. Een afvalstroomnummer is opgebouwd uit twaalf posities(ppvvvxxxxxxx). De eerste vijf posities betreffen de provinciecode en het door de meldinstantie verstrekte verwerkingsnummer. De laatste zeven posities worden ingevuld door de ontvanger.

Afvalstroomnummer

Afvalstroomnummers worden afgegeven door de be-/verwerkers (ontvangers) van de afvalstoffen en zijn op een standaardmanier samengesteld.

Verwerkersnummers

Als een bedrijf afval wil melden, moet het bedrijf een verwerkersnummer aanvragen bij het LMA. Dit nummer is uniek voor het bedrijf en heeft het bedrijf nodig als die een melding doet. Het verwerkersnummer bestaat uit 5 tekens.

Melding

De ontvangstmelding is verplicht voor de inrichtingen die afvalstoffen ontvangen. De afgiftemelding is verplicht voor secundaire ontdoeners die ook een ontvangstmelding moeten doen. Afgiftemelding is alleen noodzakelijk voor afvalstoffen die de afvalketen verlaten. De melding moet binnen 4 weken na afloop van de kalendermaand de ontvangst of afgifte van de afvalstoffen gedaan worden en vindt plaats op stroomniveau (per afvalstroomnummer). Voor bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen geldt dezelfde systematiek. Alle meldingen moeten worden gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten meldingen;

 • Eerste ontvangstmelding, deze heeft als doel om de vaste gegevens van een afvalstof die wordt afgegeven aan een Meldingsplichtige inrichting, vast te leggen; 
 • Maandelijkse ontvangstmelding, hierin wordt na afloop van de maand een melding gedaan van de in de meldperiode ontvangen hoeveelheid en vrachten per afvalstroom; 
 • Maandelijkse afgiftemelding, deze heeft als doel om de gegevens van afvalstoffen die de afvalketen verlaten of worden afgegeven aan een inrichting die niet meldingsplichtig is vast te leggen.

Er is ook een 0-melding. Als er in één meldperiode binnen een Meldingsplichtige inrichting geen ontvangst en geen afgifte van afvalstoffen heeft plaatsgevonden kan de inrichting voor de betreffende meldperiode dat kenbaar maken door een 0-melding te doen.

Informatiebronnen