Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Wet bodembescherming

Status:
De Wet bodembescherming (Wbb) is van kracht sinds 1 januari 1987. Regels voor de sanering van de bodem zijn aan de Wbb toegevoegd in 1994 (Staatsblad 1994, 374).

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken:
De zorgplicht in de Wet milieubeheer geeft een algemeen kader voor bescherming van het milieu, waaronder de bodem. Verder geeft de Wet milieubeheer voor bedrijfsmatige activiteiten een kader voor bodembescherming [zie Bodembescherming Wet milieubeheer]. Hierbij zijn ook opgenomen regels voor opslaan en overslag van vloeibare brandstoffen, die voorheen in het aparte besluit BOOT waren opgenomen.

Doelstelling:
De Wbb geeft een wettelijk kader voor de bescherming tegen verontreiniging van de bodem en voor de sanering van ernstig verontreinigde bodems.

Reikwijdte:
De regels met betrekking tot bescherming van de bodem hebben betrekking op verontreiniging die is veroorzaakt na 1 januari 1987 (de bodembeschermingsonderdelen van de Wbb worden beschreven in een apart beleidsblad [zie Bodembescherming Wet bodembescherming]). Op verontreiniging veroorzaakt vóór die datum is het saneringshoofdstuk van de Wbb van toepassing (beschreven in apart beleidsblad [zie Bodemsanering Wet bodembescherming]).

Inhoud:
Belangrijke aspecten van de Wbb betreffen:

  • Bodembescherming. Hieronder valt de algemene zorgplicht (artikel 13 Wbb) en verschillende Algemene Maatregelen van Bestuur voor bepaalde handelingen en specifieke regels voor bescherming van bodem.
  • Bodemsanering. In de wet staan procedures voor het melden van gevallen van ernstige bodemverontreinigingen en sanering en nazorg. Tevens zijn regels opgenomen voor financiering van bodemsanering en voor bodemenergie
  • Omgaan met verontreinigde grond en baggerspecie. Voor het Besluit bodemkwaliteit is een apart beleidsblad aanwezig. [zie Besluit bodemkwaliteit (grondstromen).
  • Gebiedsgericht grondwaterbeheer. Dit biedt een kader voor de gezamenlijke aanpak van overlappende grondwaterpluimen

Ruimte voor decentraal beleid:
De Wbb en de daaronder vallende AMvB’s bevatten landelijk geldende regels. Bij de toepassing van deze regels in de praktijk door de bevoegd gezagsinstanties (12 provincies en 29 ‘rechtstreekse’ gemeenten) is op onderdelen decentraal beleid mogelijk. Elders in deze Richtlijn herstel en beheer wordt per bevoegd gezag een samenvatting gegeven van het betreffende decentrale beleid [zie Beleid en wetgeving, bodem- en waterbodembeleid, regionaal].

Instrumenten:
n.v.t.

Nadere informatie:
Informatie op externe linkwebsite VROM.
Informatie op externe linkwebsite Infomil.