Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Besluit Uniforme Saneringen

Titel:
Besluit uniforme saneringen (BUS en bijbehorende Regeling)

Status:
Besluit van 1 februari 2006 (Staatsblad 2005, nr. 54)
Regeling van 1 februari 2006 (Staatscourant 2006, nr. 29), laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2013 (Staatsblad 2013, 232)

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken:
Dit is een besluit op grond van artikel 39b Wet bodembescherming. In de Regeling wordt aangesloten bij het gedachtegoed en de generieke regels van de Regeling bodemkwaliteit [zie Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)].

Doelstelling:
Doel van het besluit is het bodemsaneringsproces te versnellen en de kosten te verlagen door de procedure voor eenvoudige saneringen te vereenvoudigen [zie Beleidsblad Bodemsanering Wet bodembescherming].

Reikwijdte:
Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.

Inhoud:
Het Besluit geeft de hoofdlijnen en de kaders aan voor de uitvoering van verschillende categorieën van saneringen. In het Besluit wordt aangegeven dat in de Regeling per categorie regels worden gesteld voor het te behalen saneringsresultaat. Het BUS geldt vooralsnog voor vier categorieën van uniforme saneringen met elk een specifieke aanpak:

 • Categorie immobiel, Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving (bij een geringe omvang van de verontreiniging) of er wordt een isolatielaag aangebracht. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
 • Categorie mobiel, Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving en het grondwater door bewezen in-situ technieken, zoals het onttrekken van grondwater en/of bodemlucht. Per 1 juli 2007 is de Regeling verruimd, zodat op een verantwoorde manier kan worden omgegaan met een deel van de verontreiniging dat achterblijft op plaatsen die niet bereikbaar zijn (gebouwen, infrastructuur). De mogelijkheid wordt geboden om het niet-bereikbare deel van de verontreinigingssituatie buiten de saneringsingreep te laten.
 • Categorie tijdelijk uitplaatsen (ten behoeve van de uitvoering van andersoortige werkzaamheden), Aanpak: de grond wordt afgegraven en vervolgens zoveel mogelijk weer teruggeplaatst, zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan.
 • Categorie projectgebied De Kempen, Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving.

De procedure voor toepassing van BUS bestaat uit de volgende stappen:

 1. Melding BUS-sanering door initiatiefnemer sanering, met behulp van een standaard meldingsformulier
 2. Ontvangstbevestiging door bevoegd gezag
 3. Publicatie melding
 4. Controle melding op volledigheid en voldoen aan eisen BUS
 5. Aanvang sanering, 5 weken na indienen meldingsformulier. Voor de categorie Tijdelijke uitname geldt hier een uitzondering en kan onder voorwaarden worden aangevangen met de sanering 5 werkdagen na de ontvangst van de melding
 6. Eventuele melding wijziging, als er veranderingen optreden ten opzichte van de situatie zoals op het meldingsformulier is aangegeven
 7. Melding afronding sanering, binnen 2 weken na afronding sanering en binnen 8 weken indiening van het evaluatierapport
 8. Beschikking op het evaluatieverslag, binnen 8 weken na indiening evaluatieverslag. Voor de categorie Tijdelijk uitplaatsen wordt geen beschikking genomen op het evaluatieverslag
 9. Registratie van beperkingen/nazorg die volgen uit de BUS-melding/sanering bij het Kadaster
 10. Eventuele nazorg als de sanering heeft plaatsgevonden door het aanbrengen van een isolatielaag. (Er is geen sprake van de plicht om een nazorgplan op te stellen).

Ruimte voor decentraal beleid:.
BUS is een uniforme regeling waarvoor geen decentrale invulling mogelijk is. Wel is mogelijk om gebiedsspecifieke Lokale Maximale Waardenals saneringsdoelstelling voor immobiele verontreinigingssituaties en voor de kwaliteit van eventueel aan te brengen leeflagen te hanteren, mits deze bestuurlijk zijn vastgesteld door de gemeenteraad in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Instrumenten:

Nadere informatie: