Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Code milieuverantwoord wegbeheer

Status

In juni 2008 ondertekende de eerste tien wegbeheerders de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Sindsdien volgden nog meerdere wegbeherende overheden.

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

De code Milieuverantwoord wegbeheer beschrijft een resultaatsverplichting. Het niet nakomen van de resultaatsverplichting wordt aangemerkt als het niet-nakomen van de zorgplicht zoals opgenomen in de artikelen 1.1a en 10.1 van de [Wet milieubeheer].

Doelstelling en reikwijdte

De Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (MVW) is primair een code van en voor wegbeheerders: Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Met het ondertekenen van de Code MVW verklaren de wegbeheerders zich in te zetten voor het uit de keten verwijderen van alle teer die vrijkomt bij het opbreken van asfaltlagen in een weg. Ook verplichten zij zich tot het volgen van de CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt – aandacht voor de teerproblematiek’.

Inhoud

In het verleden is op grote schaal teer verwerkt in asfalt. Sinds echter bekend is dat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in teer kankerverwekkend zijn, verbieden nationale en Europese regels de toepassing van teer en teerproducten in de wegenbouw. Dit verbod dateert uit 1990. Bij sloop en onderhoud komt sindsdien elk jaar weer een circa één miljoen ton teerhoudend asfalt vrij dat voor die tijd in de weg is verwerkt, in de vorm van granulaat (teerhoudend asfaltgranulaat, TAG) en teerhoudende slijtlagen. De technische mogelijkheden en de faciliteiten om het teer uit de keten te halen zijn gelukkig beschikbaar in ons land.

Veilig en milieuverantwoord verwerken, gebeurt door selectief verwijderen uit de weg, afvoeren naar een vergunde (thermische) verwerkingsinstallatie en hergebruik van het gereinigde materiaal. Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), waarin alle overheden deelnemen die toezicht houden op handhaving en naleving van milieuwetten, heeft eind 2006 de ‘Interventiestrategie TAG’ vastgesteld. De strategie wordt sinds 2007 uitgevoerd. Uitvloeisel vormt de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer.

De "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" (CROW publicatie 210) kent 9 processtappen, te weten:

 1. het voorontwerp,
 2. het onderzoek naar teerhoudendheid,
 3. het ontwerp,
 4. het bestek,
 5. de aanbesteding,
 6. de uitvoering,
 7. het transport,
 8. de eventuele (tussen)opslag,
 9. de acceptatie door een vergunde verwerker.

Per stap is er aandacht besteed aan:

 • de rol en verplichtingen van de actoren (zowel wettelijk als wat in het bestek is afgesproken),
 • de activiteiten (onderzoek, toezicht, bevoegd gezag, …),
 • de aan te leveren rapporten/ bewijsstukken/vergunningen,
 • de kwaliteitsborging,
 • de wetgeving of het beleid
 • eventuele economische factoren.

Alle informatie is weergegeven in de vorm van stroomschema’s waarbij iedere actor in één oogopslag kan zien wat er moet gebeuren. Elke fase van het proces wordt in één hoofdstuk nader uitgewerkt.

Informatiebronnen