Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Waterwet

Status

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden (Staatsblad 2009, 107), laatst gewijzigd bij Staatsblad 2011, 270

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

De Waterwet is de wettelijke grondslag voor een aantal besluiten en regelingen. Het Waterbesluit en de Waterregeling zijn daarvan prominente voorbeelden, maar ook het [Activiteitenbesluit] en het [Besluit lozen buiten inrichtingen] zijn mede gebaseerd op de Waterwet.

Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder het bevoegde gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Wet milieubeheer (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder bevoegdheid van de waterbeheerder (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren).

Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn een aantal oude wetten voor het waterbeheer, of delen daarvan, ingetrokken.

 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet op de waterkering
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904)
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'); het 'droge' deel van deze wet in nog van kracht
 • Waterstaatswet 1900 (ook hiervan is nog een klein ‘droog’ deel van kracht)

De zes vergunningen uit voorgaande 'waterbeheerwetten' zijn opgegaan in één watervergunning.

Ook is de waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming (zie ook [Beleidsblad Bodemsanering Wet bodembescherming]) opgenomen in de Waterwet. Via de Invoeringswet Waterwet is de saneringsregeling voor waterbodems (Zie: [Beleidsblad (waterbodems in de) Waterwet]) van de Wet bodembescherming overgebracht naar de Waterwet. De Wet bodembescherming is niet meer van toepassing op waterbodems, tenzij er sprake is van een grensoverschrijdend geval van verontreiniging met de bron in de landbodem.

Doelstelling en reikwijdte

In artikel 2.1 Waterwet is het doel verankerd: voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Inhoud

De opbouw van de Waterwet is als volgt:

 • Hoofdstuk1: Begrippen en algemene bepalingen
  Hierin worden een aantal begrippen en geografische bepalingen uit de Wet nader omschreven.
 • Hoofdstuk 2: Doelstellingen
  Het gaat daarbij om normen voor waterkeringen, waterkwantiteit en waterkwaliteit.
 • Hoofdstuk 3: Organisatie waterbeheer
  Het hoofdstuk voorziet in de toedeling van beheer en de toedeling van enkele bijzondere zorgplichten. Ook wordt ingegaan op interbestuurlijke samenwerking (zoals het sluiten van waterakkoorden) en op de regels die gaan over het toezicht door het hoger gezag.
 • Hoofdstuk 4: Plannen
  Hierbij wordt ingegaan op het nationaal waterplan, het regionaal waterplan (van de provincies) en de beheerplannen van het Rijk (Rijkswaterstaat) en de waterschappen.
 • Hoofdstuk 5: Aanleg en beheer waterstaatswerken
  Dit hoofdstuk geeft verschillende bevoegdheden aan de beheerder voor de realisatie van het waterbeheer. Ingegaan wordt op de legger, het peilbesluit, het zogenoemde projectplan, gedoogplichten en op instrumenten in verband met gevaar voor waterstaatswerken.
 • Hoofdstuk 6: Handelingen in het watersysteem
  Beschrijft de regels voor handelingen in het watersysteem, zoals lozingen op oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen op een dijk. Het beschrijft in het bijzonder het stelsel van vergunningen en de algemene regels voor activiteiten in, op, onder of boven watersystemen.
 • Hoofdstuk 7: Financiële bepalingen
  De financiële bepalingen uit de Waterwet betreffen in de eerste plaats het heffingstelsel voor rechtstreekse lozingen in oppervlaktewater. Verder zijn in dit hoofdstuk enkele bepalingen over de provinciale heffing op grondwateronttrekkingen, leges bij vergunningaanvragen, schadevergoeding en subsidies opgenomen.
 • Hoofdstuk 8: Handhaving, hoofdstuk 9 rechtsbescherming (vervallen per 1 januari 2010) en hoofdstuk 10 van de Waterwet bevatten nog een aantal slotbepalingen.

Informatiebronnen