Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Wet belastingen op milieugrondslag

Status

1 januari 1995 (Staatsblad 1994, 923), laatst gewijzigd bij Staatsblad 2014, 578

Doel en reikwijdte

De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is op 1 januari 1995 in werking getreden. Inmiddels bevat de wet zes belastingen: de grondwaterbelasting, de afvalstoffenbelasting, de energiebelasting, de kolenbelasting, de belasting op leidingwater en de verpakkingenbelasting. De vliegbelasting is recent (per 31 december 2009) afgeschaft.

Deze zogenaamde groene belastingen zijn heffingen die als uitgangspunt hebben milieubelastende activiteiten te remmen. Dit gebeurt door middel van een verhoging van de prijs. De opbrengst van deze heffingen gaat naar de algemene middelen en wordt dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen door de overheid.

Belasting op het storten van afvalstoffen wordt geheven om storten minder aantrekkelijk te maken ten opzichte van het verbranden. Jaarlijks werden de tarieven verhoogd om deze financiële sturing in stand te houden. De verhouding tussen het markttarief voor verbranden en het belastingtarief voor storten heeft in 2004 een balans gevonden waardoor structurele jaarlijkse verhoging van het belastingtarief niet langer noodzakelijk wordt geacht.

De afvalstoffenbelasting

Het beleid om de hoeveelheid gestort afval in Nederland terug te dringen, stamt uit het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. In 1996 kreeg dit beleid een extra impuls met de invoering van de belasting op het storten van brandbaar herbruikbaar afval. Genoemde belasting is verschuldigd op het tijdstip, waarop de afvalstoffen ter verwijdering worden afgegeven. De hoeveelheid gestort afval is sindsdien aanzienlijk gedaald. Het afval dat nu niet meer op de stortplaats komt, wordt verbrand of nuttig toegepast, in Nederland of in het buitenland. Het effect van de stortbelasting mag dan ook zonder meer positief worden genoemd.

De wijzingen van de Wbm in 1 januari 2005 is onder andere de vrijstelling voor niet-reinigbare verontreinigde grond komen te vervallen. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (voor de definitie van baggerspecie, zie artikel 12 van de Wbm). Als baggerspecie wordt gestort bij een specifieke baggerstortplaats is hiervoor geen verklaring noodzakelijk, echter als sprake is van een stortplaats waar naast baggerspecie ook andere afvalstoffen gestort worden, dan is een baggerspecieverklaring nodig. De procedurele en inhoudelijke randvoorwaarden voor het afgeven van een baggerspecieverklaring zijn opgenomen in de Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag. De verklaring wordt afgegeven door Bodem+ namens het ministerie I&M.

In het kader van de vergroening van het belastingstelsel is sinds 1 januari 2010 in de Wet belastingen op milieugrondslag (Afvalstoffenbelasting) een fiscale regeling opgenomen om de herontwikkeling van oude stortplaatsen te stimuleren. Deze regeling houdt in dat op basis van een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven vergunning, het lage tarief van de afvalstoffenbelasting mag worden toegepast bij het storten van afvalstoffen die afkomstig zijn van de herontwikkeling van de oude stortplaats waarop de vergunning betrekking heeft.

Onder een oude stortplaats wordt verstaan: een stortplaats die staat vermeld op de lijst, bedoeld in artikel 8.53 van de Wet milieubeheer. Dit houdt in dat alleen stortplaatsen die voorkomen op deze lijst in aanmerking komen voor de regeling in de afvalstoffenbelasting. De lijst wordt bijgehouden door de minister van I&M. De lijst met oude stortplaatsen vindt u op deze website van Bodem+.

Ontwikkelingen

In 2012 en 2013 zijn met het doel het belastingstelstel te vereenvoudigen, 3 belastingen op een milieugrondslag afgeschaft: de afvalstoffenbelasting, grondwaterbelasting en verpakkingenbelasting. Met ingang van 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting echter weer ingevoerd. De meeste bepalingen daarvan komen overeen met de overeenkomstige bepalingen in de afvalstoffenbelasting die per 1 januari 2012 is vervallen. In verband daarmee zijn de bepalingen die tot 1 januari 2012 gegolden hebben, met ingang van 1 april 2014 weer van kracht.

Informatiebronnen