Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Wet belastingen op milieugrondslag

Status

De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is 1 januari 1995 (Staatsblad 1994, 923) in werking getreden. Ieder jaar wordt de wet gewijzigd, onder andere vanwege aanpassingen van de tarieven.

Doel en reikwijdte

Inmiddels bevat de Wbm vier belastingen: de afvalstoffenbelasting, de energiebelasting, de belasting op kolen en de belasting op leidingwater. De vliegbelasting is per 31 december 2009 afgeschaft. De verpakkingenbelasting is per 31 december 2012 vervangen door de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Deze zogenaamde groene belastingen zijn heffingen die als uitgangspunt hebben milieubelastende activiteiten te remmen. Dit gebeurt door middel van een verhoging van de prijs. De opbrengst van deze heffingen gaat naar de algemene middelen en wordt dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen door de overheid.

Er wordt sinds 2013 een afvalstoffenbelasting geheven op het storten en verbranden van afval. Voor 2019 is de belasting van € 13,21 per 1.000 kg verhoogd naar € 32,12 per 1.000 kg om hoogwaardigere verwerkingsmethoden te stimuleren. Deze heffing geldt ook voor uit Nederland afkomstig afval dat in het buitenland wordt gestort of verbrand, in aansluiting op de EVOA-kennisgevingsprocedure. De belastingbedragen kunnen jaarlijks worden aangepast.

De afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden ter verwijdering van afval is in 2013 ingevoerd om de overgang naar een circulaire economie in Nederland te stimuleren. Zij moet bedrijven en gemeenten aansporen om afval bij de bron te scheiden, opdat er geen recyclebare afvalstoffen verloren gaan. Sinds het beleid werd ingevoerd begin jaren negentig van de vorige eeuw is de hoeveelheid gestort afval al aanzienlijk gedaald. Deze trend moet verder worden doorgezet en worden uitgebreid naar het verbranden van afval.

Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (voor de definitie van baggerspecie, zie artikel 12 van de Wbm). De procedurele en inhoudelijke randvoorwaarden voor het afgeven van een baggerspecieverklaring zijn opgenomen in de Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag. De verklaring wordt afgegeven door Bodem+ namens het ministerie van I&W. Als baggerspecie wordt gestort bij een specifieke baggerstortplaats is hiervoor geen verklaring noodzakelijk, echter als sprake is van een stortplaats waar naast baggerspecie ook andere afvalstoffen gestort worden, dan is een baggerspecieverklaring nodig.

Er geldt wat betreft de afvalstoffenbelasting een uitzondering voor asbest. De afgifte ter verwijdering of overbrenging van afzonderlijk aangeboden asbest en asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking is vrijgesteld van belasting.

Informatiebronnen