Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Wet milieubeheer

Status

1 september 1980 (Staatsblad 1979, 442), laatst gewijzigd bij Staatsblad 2011, 269. De externe linkWet milieubeheer (Wm) is op 1 maart 1993 in werking getreden

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu (vergunningen Wm).

Niet alle milieuwetten zijn in de Wm ondergebracht. De belangrijkste 'losse' wetten zijn: de Wet Geluidhinder, de [Waterwet], de Meststoffenwet en de Wet bodembescherming (zie ook [Beleidsblad Bodembescherming Wet bodembescherming]). Binnen enkele jaren (naar verwachting in 2018) zullen de Wm en de andere ‘losse” milieuwetten opgaan in de nieuwe Omgevingswet

Doel en reikwijdte

De centrale doelstelling van de Wet milieubeheer is een integrale aanpak van de milieuproblematiek ofwel het in samenhang bekijken van alle aspecten van het milieubeleid in onderlinge samenhang. Om dat doel te bereiken heeft de Wm een aantal juridische mogelijkheden om het milieu te beschermen. De wet gaat uit van de grootst mogelijke milieubescherming, verbetering van het milieu, doelmatige verwijdering van afvalstoffen en een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. Als milieuschade bij een bepaalde activiteit niet meer te voorkomen is moet de schade geminimaliseerd worden voor zover dit mogelijk is.

Inhoud op hoofdlijnen

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. De Wm integreert verschillende voorheen bestaande wettelijke regelingen (zoals de Hinderwet, de Afvalstoffenwet (Aw) en de Wet chemische afvalstoffen (Wca)) tot één nieuwe en wordt daarom ook een integratiewet of raamwet genoemd.

De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen.

De Wm is de juridische gereedschapskist om het milieu te beschermen. De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden.

De Wm bevat de algemene regels voor het milieubeheer. Meer specifieke regels worden uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van bestuur of AMvB's) en ministeriële regelingen.

Deze wet legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Een deel van de instrumenten (de vergunning) is inmiddels echter overgeheveld naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wet wordt doorlopend aangepast.

De belangrijkste hoofdstukken uit de Wet milieubeheer:

Zie ook:

Informatiebronnen