Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia), Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (Ria)

Status

19 maart 2004 (Staatsblad 2004, 127, laatst gewijzigd bij Staatsblad 2011, 104)

Relatie met overige regelgeving of beleidsstukken

Het besluit is gebaseerd op de [Wet milieubeheer].

Doelstelling en reikwijdte

Vanwege het belang van een doelmatig beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen hebben inzamelaars voor een aantal specifieke afvalstromen een inzamelvergunning nodig.

Inhoud

VIHB regeling

De ‘Regeling Inzamelaars, Vervoerders, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen’ (RIA) wordt ook wel VIHB-regeling genoemd. Bent u inzamelaar, vervoerder, handelaar of bemiddelaar in bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen? Dan bent u volgens deze regeling verplicht u te laten registreren bij de NIWO. In de Regeling VIHB staan de criteria waaraan u moet voldoen. De criteria hebben betrekking op betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid en sluiten aan bij de eisen die zijn gesteld aan transporteurs bij het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet goederenvervoer over de weg (Wgw).

Inzamelvergunning

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia) vermeldt de afvalstoffen waarvoor u een inzamelingsvergunning nodig heeft. Het betreft de inzameling van:

 • afgewerkte olie van ten hoogste 200 liter per afgifte;
 • klein gevaarlijk afval van ten hoogste 200 gram per afvalstof en afgifte zijnde laboratoriumchemicaliën, restanten van amalgaam in de tandheelkunde, verven, fotografische gevaarlijke afvalstoffen, zuren en logen gebruikt voor het reinigen of bewerken van metaaloppervlaktes;
 • scheepsafvalstoffen die bij het in het bedrijf of onderhoud van het schip aan boord zijn ontstaan.

Verschillen tussen inzamelaar en vervoerder

Een vervoerder handelt in opdracht van een derde (ontdoener, ontvanger of bemiddelaar). Hij krijgt de afvalstoffen niet in eigendom, kan niet zelfstandig over de afvalstoffen beschikken en bepaalt niet zelf naar welke be-/verwerker hij de afvalstoffen brengt.

Een inzamelaar haalt afvalstoffen op bij degene die zich van afvalstoffen wil ontdoen. Hierbij gaat het eigendom van de afvalstoffen over van de ontdoener naar de inzamelaar. De inzamelaar kan vrijelijk over de afvalstoffen beschikken en bepaalt zelf naar welke be-/verwerker hij de afvalstoffen brengt.

Een inzamelaar kan meerdere rollen vervullen. Een inzamelaar, die in route inzamelt of gebruik maakt van de inzamelaarsregeling, wordt beschouwd als een ontdoener. Een inzamelaar die niet in route inzamelt en geen gebruik maakt van de inzamelaarsregeling wordt voor het melden gelijkgesteld aan een vervoerder. Een inzamelaar kan tevens ontvanger zijn als hij afvoert naar zijn eigen inrichting. De inzamelaar heeft alle verplichtingen die bij de rollen horen die de inzamelaar vervult.

Route-inzameling en Inzamelaarsregeling

Van route-inzameling is sprake als een inzamelaar in één inzamelrit bij meer adressen gelijksoortige afvalstoffen ophaalt en die tijdens de rit samenvoegt. Op een aparte bijlage bij de begeleidingsbrief moet hij aangeven bij welke adressen hij de afvalstoffen heeft ingezameld. Dit is de zogeheten routelijst.

Route-inzameling (onder één afvalstroomnummer) is toegestaan voor:

 • huishoudelijke afvalstoffen;
 • bedrijfsafvalstoffen;
 • gevaarlijke afvalstoffen:
  • batterijen en accu’s (Besluit beheer batterijen en accu’s 2008);
  • elektrische en elektronische apparatuur (Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur);
  • autowrakken (Besluit beheer autowrakken);
  • scheepsafvalstoffen (Besluit inzamelen afvalstoffen);
 • gevaarlijke afvalstoffen van minder dan 50 kilogram per afvalstof per afgifte (Besluit inzamelen afvalstoffen).

Een inzamelaar, die gebruikmaakt van de inzamelaarsregeling, haalt bepaalde in de externe linkRegeling melden aangewezen afvalstoffen op bij de ontdoener. Hierbij kan met één afvalstroomnummer voor een bepaalde categorie afvalstoffen, met verschillende locaties van herkomst, worden volstaan. Het verschil met route-inzameling is dat het hier een-op-een vrachten betreft.