Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Milieubeleidsplannen en milieuprogramma’s: hoofdstuk 4 van de Wm

De Wm geeft een regeling voor de milieubeleidsplannen en milieuprogramma’s van de overheid. Op nationaal en provinciaal niveau moet tenminste éénmaal in de vier jaar een milieubeleidsplan worden vastgesteld, dat de hoofdlijnen van het milieubeleid weergeeft. Ieder jaar moet, gekoppeld aan het vaststellen van het milieubeleid, een milieuprogramma worden opgesteld. Het milieuprogramma geeft een overzicht van reeds uitgevoerde en nog door de overheid uit te voeren acties.

Hoofdlijnen milieubeleidsplan

Samengevat zijn de hoofdlijnen van het milieubeleidsplan:

  • omschrijving van beoogde resultaat van het te voeren milieubeleid;
  • resultaten van het voorkomen, beperken, of wegnemen van milieubedreigende activiteiten;
  • milieubeschermingsgebieden;
  • methode van het bereiken van bovenstaande resultaten, de daarop van belang zijnde termijn(en) en de prioriteit die daaraan gesteld kan worden;
  • afstemming milieubeleid met het beleid inzake de waterhuishouding en de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).

Provinciaal milieubeleid

De provincies kunnen de (milieu-)eisen uit het milieubeleidsplan in de externe linkProvinciale Milieuverordening opnemen (zie JUR.14).

Gemeentelijk milieubeleid

De Nederlandse gemeenten zijn in tegenstelling tot de provincie en het Rijk niet verplicht een milieubeleidsplan te maken. Daartegenover zijn de gemeenten wel verplicht om jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma op te stellen en daaraan gekoppeld een rioleringsplan.