Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Milieukwaliteitseisen: hoofdstuk 5 van de Wm

Hoofdstuk 5 van de Wm bevat een regeling voor milieukwaliteitseisen die het bevoegd gezag bij het verlenen van de Wm-vergunning in acht moet nemen. Milieukwaliteitseisen kunnen worden vastgesteld bij AMvB, ministerieel besluit of provinciale verordening. De milieukwaliteitseisen kunnen voor alle milieucompartimenten gelden, ook voor water. De eisen kunnen het karakter hebben van een grenswaarde of van een richtwaarde:

  • grenswaarde: de kwaliteit die op een concreet in de maatregel genoemd tijdstip tenminste bereikt moet zijn en/of in stand moet worden gehouden;
  • richtwaarde: de kwaliteit die op een concreet in maatregel genoemd tijdstip zoveel mogelijk bereikt moet zijn en/of zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden.

Daarnaast kennen we alarmdrempels en plandrempels die op grond van de Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit zijn vastgesteld. Een alarmdrempel geeft het niveau aan waarboven bij kortstondige blootstelling sprake is van gezondheidsrisico's. Een plandrempel geeft het niveau aan waarboven het maken van plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit verplicht is

Provinciale Staten kunnen in de externe linkProvinciale Milieuverordening milieukwaliteitseisen stellen.