Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Stoffen en Producten: hoofdstuk 9 van de Wm

Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (Wm) is gereserveerd voor het in gemoderniseerde vorm onderbrengen van bepalingen over stoffen, preparaten en producten die nu nog verspreid in verschillende wetten voorkomen. Via een aantal wetten is reeds invulling gegeven aan hoofdstuk 9. Het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving van hoofdstuk 9 van de Wm worden in andere hoofdstukken van de Wm geregeld

De Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Titel 9.2 en 9.3 Wm)

Het betreft de implementatie van de zogenaamde REACH-verordening (zie ook [Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH)]). REACH is een verordening en heeft rechtstreekse werking. Om REACH in de praktijk goed te laten werken, zijn de lidstaten verplicht de daartoe noodzakelijke uitvoeringsregels vast te stellen, zoals bijvoorbeeld de strafbaarstelling van overtredingen van REACH. Voorts zijn de lidstaten verplicht de met REACH overlappende of strijdige regels in de nationale wetgeving op stoffengebied in te trekken of aan te passen. Dat betreft in Nederland regels die zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). De implementatiebepalingen zijn gebundeld in hoofdstuk 9 van de Wm. Gelijktijdig met de intrekking van de met REACH overlappende en strijdige regels in de Wms zijn de resterende bepalingen van de Wms overgeheveld naar (voornamelijk hoofdstuk 9 van) de Wm. Hiertoe zijn aan hoofdstuk 9 van de Wm de volgende titels toegevoegd:

  • titel 9.2 Stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen
  • titel 9.3 De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) is per 1 juni 2008 ingetrokken. Besluiten en regelingen die nu een Wms-basis hebben, maar die zijn voortgekomen uit andere Europese richtlijnen en verordeningen, zoals het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003, zullen blijven bestaan onder de Wm. Hetzelfde geldt voor nationale besluiten en regelingen zonder Europese oorsprong, die niet uitputtend door REACH worden geregeld, zoals het Vuurwerkbesluit Wms.

De wet Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten (Ecodesign)(Titel 9.4 Wm)

De EU-Richtlijn Ecodesign beoogt bij te dragen tot duurzame ontwikkeling door de energie-efficiëntie en het niveau van milieubescherming te verhogen. De richtlijn voorziet in de vaststelling van voorschriften waaraan energieverbruikende producten die onder uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van de richtlijn vallen, moeten voldoen om in de handel te kunnen worden gebracht en/of in gebruik te kunnen worden genomen (via o.a. externe linkCE-markering). Voor een aantal energieverbruikende producten bestaan reeds EG-Richtlijnen. Deze worden deels omgezet in uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van de Richtlijn Ecodesign De Europese Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheid om voor meerdere producten te komen tot uitvoeringsmaatregelen. Het afwegingskader dat de richtlijn verschaft betreft de milieuaspecten van verbruik van materialen, energie en andere hulpbronnen zoals drinkwater, de verwachte lucht-, water- of bodememissies, geluid en de productie van afvalstoffen en hergebruiksmogelijkheden.

Implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving vindt plaats door opneming van de voor de uitvoering van de richtlijn noodzakelijke voorschriften in titel 9.4 (De EG-Richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) van hoofdstuk 9 van de Wm. In genoemde implementatiewet is ook via een wijziging van de Wet energiebesparing toestellen de afbakening geregeld tussen hoofdstuk 9 van de Wm en die wet. Een aantal van de op de Wet energiebesparing toestellen gebaseerde besluiten worden via datzelfde wetsvoorstel omgezet in besluiten op grond van hoofdstuk 9 Wm.

Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Titel 9.5 Wm)

Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten beoogt de bijeenbrenging in titel 9.5 (Overige bepalingen met betrekking tot stoffen, preparaten en producten) van hoofdstuk 9 van de Wm van drie wettelijke regelingen:
- regeling voor toestellen en geluidwerende voorzieningen in hoofdstuk II van de Wet geluidhinder (Wgh);
- regeling voor toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen in hoofdstuk III van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv); en
- titel 10.3 Preventie en nuttige toepassing van hoofdstuk 10 van de Wm.

De betreffende regelingen zijn door middel van deze wetswijzigingen gebundeld, geharmoniseerd en vereenvoudigd in de Wm opgenomen. Naast het op herijking en modernisering gerichte streven is het streven naar integratie van de sectorale milieuregelgeving in de Wm een belangrijke drijfveer voor deze wetswijzigingen. Deze zijn niet ingegeven door redenen van milieubeleidsmatige aard. Het brengt ook geen wijziging in de uitvoering van het op genoemde drie regelingen gebaseerde beleid.