Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Alkmaar

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkVerordening Bodemsanering Alkmaar 2007
Naast wat deze wet voorschrijft heeft de gemeenteraad van Alkmaar via de Verordening Bodemsanering Alkmaar 2007 specifieke regels opgesteld voor het uitvoeren van bodemonderzoek en -sanering. Deze eisen zijn opgesteld voor de gegevens die in een saneringsplan, evaluatieverslag of nazorgplan moeten worden opgenomen. In de verordening staan de regels voor een melding op grond van artikel 28 Wet bodembescherming.

Meerjarenraming 2007 t/m 2009
De Meerjarenraming 2007 t/m 2009 (in de Programmabegroting 2006) geeft een overzicht van de programma’s die uitgevoerd zullen worden in de gemeente Alkmaar tot 2009 en de kosten van deze programma’s. Deze meerjarenraming heeft verschillende doelstellingen op gebied van bodem:

  • Het terugdringen van bodemverontreiniging en uitvoeren van de regiefunctie voor bodemsanering op basis van de in beeld gebrachte bodemkwaliteit. De activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente Alkmaar ten behoeve van deze doelstelling zijn ten eerste het controleren of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming c.q. uitvoeren van bodemonderzoeken en ten tweede het geschikt maken van een bestemming door middel van bodemsanering;
  • Het inzamelen en transporteren van afvalwater om vervuiling van de waterbodem door emissie met 50% te verminderen. De gemeente Alkmaar zal ten eerste het Gemeentelijk Rioleringsplan (tot 2008) uitvoeren door maatregelen aan de overstort om aan deze doelstelling te voldoen. Ten tweede zal er een renovatie van de riolering plaatsvinden in verschillende wijken. Ten derde zal de hemelwaterafvoer afgekoppeld worden in meerdere delen van de stad.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Alkmaar
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Alkmaar via de digitale zoekmachine, waaronder een externe linkaanvraagformulier beschikking Wbb.

Telefoon: Gemeente Alkmaar, Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu
E-mail: Gemeente Alkmaar, algemeen email adres: externe linkpost@alkmaar.nl

Contactpersoon: C.A.E.M de Nijs (tel. 072-5488587) en E.J. Mosch (072-5488587)