Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Almelo

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Grond voor samenwerking, bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005

September 2002

Raadsbesluit

Stimuleringsregeling bodemonderzoek en sanering Almelo 2005-2009

16 december 2004

Raadsbesluit

Meerjaren Ontwikelingsprogramma (MOP)

oktober 2004

Raadsbesluit

Beleidsregel bodemnotitie

24 mei 2005

B&W besluit

Beleidsregel achtergrondwaarden en terugsaneerwaarden bodemsanering

31 mei 2005

B&W besluit

Verordening bodemsanering Almelo 2006

28 februari 2006

Raadsbesluit

Handhaving bij bodemsanering

april 2006

B&W besluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Grond voor samenwerking
De provincie Overijssel en bevoegd gezag-gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk bodembeleid opgesteld om de eenheid van bodembeleid te waarborgen en eenduidigheid voor andere partijen te geven.
Algemene doelstelling van bodembeleid in Overijssel is het realiseren en behouden van een duurzame en geschikte bodemkwaliteit. Het bodembeleidsplan geeft invulling aan het landelijk beleid en gaat in op:

  • het tot stand brengen Landsdekkend beeld;
  • invulling saneringsdoelstelling functiegericht en kosteneffectief saneren;
  • stimulering sanering door derden;
  • actief bodembeheer en informatievoorziening bodemkwaliteit.

De beleidsregel achtergrondwaarden en terugsaneerwaarden bodemsanering geeft nadere invulling op dit beleidsdocument.
Een actualisatie van ‘Grond voor samenwerking’ is in voorbereiding.

Stimuleringsregeling bodemonderzoek en sanering Almelo 2005-2009
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor: aanvraag tot verlening van subsidie voor bodemonderzoek en bodemsanering, beslissing en vaststelling van subsidie en de uitbetaling, intrekking, wijziging en terugvordering van de subsidie.

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Een doelstelling van dit MOP is sanering van bodemverontreiniging in het stedelijke gebied, incl. nazorg en asbest (ook wel: het ISV-bodemprogramma).Daarnaast bestaat er het Meerjarenprogramma wet bodembescherming, waarin het programma voor het landelijk gebeid beschreven is.

Beleidsregel bodemnotitie
Deze beleidsregel geeft aan dat voor het aanvragen van een bouwvergunning geldt er ten eerste een onderzoek gedaan moet worden naar de bodemgesteldheid. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden volgens de onderzoeksmethode zoals vermeld in deze beleidsregel. Ten tweede bestaat er een verbod tot het bouwen op verontreinigde grond. Deze beleidsregel is ook onderdeel van de bouwverordening van de gemeente Almelo.

Beleidsregel achtergrondwaarden en terugsaneerwaarden bodemsanering (incl. kaart)
Deze beleidsregel geeft aan hoe de gemeente Almelo omgaat met de heersende achtergrondkwaliteit in relatie tot de saneringsdoelstelling. Deze beleidsregel geldt voor de reguliere saneringen. Basis van deze beleidsregel is de bodemkwaliteitskaart.

externe linkVerordening bodemsanering Almelo 2006
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

  • indienen van rapport of melding van het nader onderzoek, saneringsplan, evaluatierapport of nazorgplan;
  • inhoud van het saneringsplan en eventuele wijzigingen;
  • melding start bodemsanering;
  • verslag bodemsanering;
  • inhoud van het nazorgplan.

Handhaving bij bodemsanering
In dit plan is het beleidskader neergelegd voor het toezicht en handhaving bij bodemsanering. Een onderdeel hiervan is de sanctiestrategie, waarin een opsomming is gemaakt van mogelijke afwijkingen dan wel overtredingen en de daar bij behorende acties die ondernomen worden.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Almelo
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Almelo via verordeningen of het externe linkdigitale loket, onder andere zijn hier de externe linkmeldingsformulieren voor bodemsanering te vinden of de aanvraagformulieren voor subsidie.

Tel: Gemeente Almelo, algemeen telefoonnummer (0546) 54 1111

Contactpersoon: Mark Klutman (tel. 0546-541368) of Chantal Schraa (0546-541195)