Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Amersfoort

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen

26 november 2002

Vastgesteld/Collegebesluit

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan

28 januari 2003

Vastgesteld/Collegebesluit

Grote Steden Beleid (GSB) Amersfoort

9 november 2004

Vastgesteld/Collegebesluit

Meerjarenprogramma Wbb 2005-2009

16 november 2004

Vastgesteld/Collegebesluit

Beleidsregel bevels- en kostenverhaalbeleid Wet bodembescherming gemeente Amersfooort

8 november 2005

Vastgesteld/Collegebesluit

Werkplan Wet Bodembescherming 2006/2007 – Gewest Eemland

25 november 2005

-

Bodemprogramma 2006 Gemeente Amersfoort

30 mei 2006

Vastgesteld/Collegebesluit

Monitoringsrapportage 2005

25 juni 2006

Vastgesteld/Collegebesluit

Verordening bodemsanering Amersfoort

28 november 2006

Vastgesteld/Collegebesluit

Uitvoeringsprogramma ISV en WBB

Februari 2007

Nog niet vastgesteld

Handboek Wbb procedures

 

Intern handboek

Programma Bodemsanering

Jaarlijks

Vastgesteld/Collegebesluit

Monitoringsrapportage 2006

Mei 2007

Nog niet vastgesteld

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkSubsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de aanvraag, de verlening en de vaststelling van subsidie voor bodemsanering. Tevens over de uitbetaling, intrekking, wijziging en terugvordering van de subsidie.

externe linkGrote Steden Beleid (GSB) Amersfoort
Het GSB is een samenwerkingstraject tussen steden en rijk met als doel het ontwikkelen van krachtige steden. Een doelstelling van dit traject is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder ook bodem- en waterbodemkwaliteit valt. De doelstelling van dit traject op gebied van bodem is het saneren van bodemverontreiniging in stedelijk gebied (inclusief nazorg en asbest) door gelden te reserveren voor bodemsanering op nieuwbouwlocaties, indien sprake is van uitbreiding van de woningvoorraad.

Werkplan Wet Bodembescherming 2006/2007
Overzicht van de resultaten van organisatie en kwaliteti van werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

externe linkBodemprogramma gemeente Amersfoort
De Wet bodembescherming verplicht het college van B & W van Amersfoort om jaarlijks een bodemprogramma vast te stellen o.a. om een overzicht te geven van recente beleidsontwikkelingen en een overzicht van locaties in de gemeente Amersfoort waar bodemsanering plaats zal gaan vinden. Ook stelt de gemeente Amersfoort elk jaar een verslag op van de uitgevoerde werkzaamheden uit het voorgaande jaar: monitoringsprogramma bodem 2007. Zo kunnen we zien hoe het gaat met de voortgang van de bodemsaneringsoperatie bij de Gemeente Amersfoort.

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan
Naast de bekende puntverontreinigingen is ook de diffuse bodemkwaliteit in beeld gebracht door analyse van de bodeminformatie uit het bodeminformatiesysteem. Gekoppeld aan de bekende historische ontwikkeling kan zodoende een beeld worden geschetst van de te verwachten achtergrondwaardes. Dit vormt de basis om grondverzet uit te voeren en de bodem te beheren.

Meerjarenprogramma Wbb
Dit programma beschrijft de activiteiten zoals die gepland zijn voor het landelijk gebied in de periode 2005-2009.

Beleidsregel bevels- en kostenverhaalbeleid Wet bodembescherming gemeente Amersfooort
In deze beleidsregel wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met het gebruik van het juridisch instrumentarium.

externe linkVerordening bodemsanering Amersfoort
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

  • aanvraag tot het nemen van een besluit over bodemverontreiniging/bodemsanering;
  • melding van bodemverontreiniging;
  • inhoud van het saneringsplan;
  • inhoud van het evaluatierapport.

Uitvoeringsprogramma ISV en WBB 2005-2009
Het uitvoeringsprogramma beschrijft hoe de doelen uit de ISV en Wbb programma’s gerealiseerd zullen worden.

Monitoringsrapportage 2006
Dit betreft een overzicht van de gerealiseerde prestaties in het betreffende jaar.

Handboek Wbb procedures
Dit betreft een overzicht van de werkprocessen bij de uitvoering van de bevoegd gezag taken.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Amersfoort
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Amersfoort via het externe linkdigitale loket.

Tel.: Gemeente Amersfoort, Afdeling Milieu (033) 469 4432

Contactpersoon: Mw. Suzan Jacobs (tel. 033-469 4432)