Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Amsterdam

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Het Amsterdamse Bodemsaneringsbeleid herzien

10 januari 1996

Raadsbesluit

Nota verwijdering en verwerking van baggerspecie in Amsterdam

5 februari 1997

Raadsbesluit

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Amsterdam

27 maart 2003

Raadsbesluit

WBB-Programma 2005 t/m 2009

oktober 2004

 

Amsterdams Uitvoeringskader Bodemsanering 2004

26 oktober 2004

Vastgesteld B&W

Verordening bodemsanering Amsterdam 2006

14 juni 2006

Raadsbesluit

Jaarplan/begroting 2006

2006

 

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkHet Amsterdamse Bodemsaneringsbeleid herzien
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving is de gemeentelijke beleidsvrijheid groter geworden en dit is de aanleiding geweest voor het herzien van een notitie over gemeentelijk bodembeleid uit 1992. Deze notitie gaat in op de vragen wanneer saneren noodzakelijk is en wat dan de saneringsdoelstelling is.
De in 1992 gestelde uitgangspunten zijn in 1996 nog steeds relevant: ‘Het op sobere en doelmatige wijze realiseren van een duurzaam bodemgebruik dat op grond van criteria van volksgezondheid en milieuhygiëne aanvaardbaar is voor stedelijke gebruiksfuncties, een duurzaam beschermingsniveau heeft en duurzaam beheersbaar is.’

externe linkNota verwijdering en verwerking van baggerspecie in Amsterdam
Deze nota geeft invulling aan de bestuurlijke afspraak tussen gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland zoals vastgelegd in het provinciaal Baggerspecieplan 1993-1998. De nota gaat in op de vragen waar verwijdering van baggerspecie in Amsterdam de hoogste prioriteit heeft en welke mogelijkheden er bestaan tot milieuhygiënisch optimale verwerking van baggerspecie. In de nota worden beleidsaanbevelingen voor de toekomst gedaan.

externe linkSubsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Amsterdam
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de aanvraag, de verlening en de vaststelling van subsidie voor bodemsanering. Tevens over de uitbetaling, intrekking, wijziging en terugvordering van de subsidie.

externe linkWBB-Programma 2005 t/m 2009
Programma voor uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering in het landelijk gebied, de grote bodemsaneringsprojecten en de gasfabrieksterreinen. Tevens gaat programma in op landsdekkend beeld en afstemming tussen ruimtelijke ordening en bodem.
De beleidsbrief bodem (2003) wordt door Amsterdam onderschreven en in de periode 2005-2009 zullen diverse thema’s uit de brief nader worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.

externe linkAmsterdams Uitvoeringskader Bodemsanering 2004
In de nota is het Amsterdams Bodemsaneringsbeleid uit 1996 geactualiseerd ten aanzien van de saneringsdoelstelling: functiegericht en kosteneffectief saneren. De saneringsnoodzaak (ingrijpen als er onaanvaardbare risico's zijn) is niet gewijzigd ten opzichte van het beleid uit 1996. De nota is een poging de bodemproblematiek meer toegankelijk en minder bedreigend te maken. Met de invoering van het afwegingsproces en de regels voor asbest in de bodem loopt de gemeente weer in de pas met de landelijke wet en regelgeving op het gebied van bodemkwaliteit.
Ook komen de volgende onderwerpen in de nota aan bod: asbest; Actief Bodembeheer; vereenvoudigde procedure beschikking saneringsplan.

externe linkVerordening bodemsanering Amsterdam 2006
Deze verordening stelt regels en procedurele voorschriften voor bodemsanering:

  • procedurele bepalingen;
  • wijze van melden;
  • indienen van saneringsplan;
  • inhoud van het saneringsplan;
  • melding wijziging saneringsplan.

Jaarplan/begroting 2006
Een van de doelstellingen van het jaarplan van 2006 van de gemeente Amsterdam is het zoveel mogelijk opheffen van bodemverontreiniging. Dit gebeurt door het afgeven van beschikkingen krachtens de Wet Bodembeheer en het toezicht op naleving van de regels en de handhaving daarvan. Verder wordt er toegewerkt naar een integratie van bodembeheer met RO-ontwikkelingen en het uitvoeren van grote saneringsprojecten.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Amsterdam
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam via het externe linkdigitale Amsterdam Loket, waaronder externe linkmeldingsformulieren bodemsanering. De externe linkDienst Milieu en Bouwtoezicht heeft nadere informatie over bodem.

Tel.: gemeente Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht: 020-5513888

E-mail: externe linkdmb@amsterdam.nl