Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Arnhem

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Nota Hergebruikbeleid grond

11 november 1999

 

Structuurplan Arnhem 2010

Mei 2001

 

Verordening bodembescherming Arnhem

21-06-2007

B&W besluit

Weg-wijzer in bodemland

27 november 2007

B&W besluit

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Arnhem

20 januari 2004

B&W besluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkHergebruik licht verontreinigde grond
Op deze pagina wordt het hergebruikbeleid gegeven voor (licht)verontreinigde grond, met bijbehorende zoneringskaart en tabellen met achtergrondwaarden.

In het structuurplan van de gemeente Arnhem staan diverse locaties genoemd waar bodemverontreiniging voorkomt en waar en wanneer sanering plaats zal vinden. Ook wordt vermeld op welke locaties (nader) bodem onderzoek nodig is. Een kaart is bijgevoegd met grondwaterbeschermingsgebieden waar beperkingen gelden voor activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. De kaart met verontreinigingen is gedateerd. Voor de actuele informatie wordt verwezen naar de externe linkkaart met bodemgegevens.

externe linkVerordening bodembescherming Arnhem
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • vaststellen ernstige verontreiniging;
 • inhoud van het nader bodemonderzoek;
 • inhoud van de melding van bodemverontreiniging/bodemsanering;
 • instemming en inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financieel);
 • kennisgeving bij sanering en evaluatie;
 • indienen en inhoud evaluatierapport;
 • instelling, taak en samenstelling van projectgroep;
 • jaarverslag B&W;
 • beklag over de uitvoering van de verordening.

externe linkBeleid bodemsanering
Om te voorkomen dat in Gelderland onduidelijkheden ontstaan op het gebied van bodemsanering en bodembeheer, hebben de Provincie en de gemeenten Arnhem en Nijmegen (het bevoegd gezag Wet Bodembescherming) samen de Beleidsnota Bodem 2008 geschreven. De nota is op 27 november 2007 door het college van B & W vastgesteld. De Beleidsnota Bodem 2008 is gebaseerd op de Beleidsnota "Wegwijzer in Bodemland" uit 2003. De nota is geëvalueerd, geactualiseerd en uitgebreid met beleid voor duurzaam bodembeheer. In de Beleidsnota Bodem 2008 is een overgangsregeling opgenomen.

Weg-wijzer in bodemland, beleidsnota bodemsanering
Deze nota is een gebundeld beleid ontwikkeld door de drie bevoegde gezagen in Gelderland, namelijk de provincie en de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Dit beleid is erop gericht om:

 • de voortgang van de saneringsoperatie te stimuleren en te bewaken;
 • een kader te geven om onderzoeken en/of saneringsplannen te kunnen toetsen.

Deel 1 ‘Doelen en sturing’ bevat de algemene visie, de uitgangspunten en doelstellingen van het beleid. Het beschrijft hoe de sturing van de bodemsaneringsoperatie in Gelderland plaatsvindt. Belangrijke onderwerpen zijn het stimuleren van de aanpak van sanering door derden (bedrijvenregeling, bevelsbeleid) en het door monitoring er op toezien of er voldoende tempo in de saneringsoperatie zit. In dit deel komt ook de structuur aan de orde waarin de overheid slagvaardig kan optreden, de kwaliteitszorg en het beleid rond het toezicht en de handhaving. Deel 2 ‘Uitvoering en toetsing’ bevat de vertaling van dit algemene beleid naar de uitvoering en toetsing van bodemsaneringsprojecten. Het richt zich op de technische, juridische en financiële aspecten bij de beoordeling van bodemonderzoeken en saneringsprojecten. Belangrijke onderwerpen zijn de behandeling van onderzoeks- en saneringsplannen, zorg tijdens en na saneren, wel of geen deelsaneringsplannen, omgaan met asbest en interim-beleid regionale waterbodems. Dit deel van de nota is een toetsingskader voor de uitvoering en gericht op saneerders, de advieswereld en de ambtelijke apparaten.

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Arnhem
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de aanvraag, verlening en vaststelling van subsidie voor bodemsanering. Tevens regels voor de uitbetaling, intrekking, wijziging en terugvordering van de subsidie.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Arnhem
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Arnhem via het externe linkdigitale loket, waaronder meldingsformulieren bodemsanering en via het Beleidsthema externe linkBodem.

Tel: Gemeente Arnhem, Afdeling Milieu: 026-3774283
E-mail: externe linkgemeente@arnhem.nl

Contactpersoon: Mela Splinter en Peter Bouter (tel. 026 377 4315/4435)
E-mail: externe linkMela.splinter@arnhem.nl en externe linkPeter.bouter@arnhem.nl