Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Breda

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Notitie ‘Zicht op de Bredase bodem’

29 mei 2001

geen formele status bekend

Milieuvisie 2015

januari 2002

Vastgesteld door de gemeenteraad

Gezamenlijk bodembeleid B5-gemeenten en de provincie Noord-Brabant

niet bekend, ca. 2002

Niet bekend

Verordening bodemsanering

1 juli 2003

 

Milieuverslag 2005

2005

Besluit B&W

Bodembeheersplan Breda

Maart 2005

geen formele status bekend, waarschijnlijk vastgesteld in april 2005

Milieuprogramma 2006

16 februari 2006

Vastgesteld door de gemeenteraad

Begroting 2006 Gemeente Breda

2006

 

ISV programma bodem 2005-2009

 

Niet bekend

Samenvatting belangrijkste documenten

Notitie ‘Zicht op de Bredase bodem’
De gemeente Breda is sinds enige jaren bevoegd gezag Wbb. Deze notitie beschrijft de gevolgen hiervan voor de interne organisatie van de gemeente.

Milieuvisie 2015, hoofdstuk 4.2, Bodem: stevig en leefbaar
De Milieuvisie stelt:

 • procedure beschikking;
 • procedure sanering in opdracht van College van B & W;
 • indiening van bescheiden (meldingsformulier, rapport nader onderzoek, saneringsplan, overige onderzoeken);
 • criteria en verloop verkorte procedure;
 • inhoud saneringsplan;
 • inspraak.

Milieuverslag 2005
Het milieuverslag van de gemeente Breda vult de Milieuvisie per milieucompartiment in. De gemeente streeft op gebied van bodem naar een stevige, leefbare en duurzame bodem, die geschikt is voor een breed gebruik. Het Milieuverslag geeft in algemene termen een overzicht van beoogde activiteiten op onder meer bodemgebied in 2006.

Bodembeheersplan Breda
Het bodembeheersplan is opgesteld in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet onder het Bouwstoffenbesluit. Het Bodembeheersplan Breda bevat informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart waar het plan bij hoort en hoe deze kaart gebruikt dient te worden bij grondverzet. Tevens beschrijft het Bodembeheersplan procedures voor het gebruik van de Vrijstellingsregeling.

Milieuprogramma 2006
Het Milieuprogramma concretiseert beknopt de doelen van de gemeente Breda voor 2010.

Begroting 2006 Gemeente Breda
In de begroting 2006 van de gemeente Breda wordt de volgende doelstelling gegeven voor milieu: zorgen voor een duurzame en leefbare omgeving. Voor bodem betekent dit:

 • sanering van bodemverontreiniging in stedelijk gebied;
 • prioritering werkvoorraad Landsdekkend beeld locaties op basis van risico’s;
 • uitvoeren bodemonderzoeken op de geprioriteerde locaties;
 • inventarisatie van asbest verdachte locaties;
 • inventarisatie beoogde acties stortlocaties stedelijk/landelijk gebied;
 • onderzoek en saneringen in eigen beheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen.

Nadere informatie

Meer informatie is digitaal te vinden op de externe linkwebsite van de gemeente Breda via de digitale zoekmachine bij de verschillende onderwerpen.

Telefonisch: Gemeente Breda, Vakdirectie Milieu: (076) 529 38 00