Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Den Bosch, gemeente ’s-Hertogenbosch

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Gezamenlijk Brabants Bodembeleid "Wbb in uitvoering"

12 september 2001

Besluit college B&W 18 december 2001

Verordening op de bodemsanering

24 januari 2002

Raadsbesluit

Bevelsbeleid Wet Bodembescherming

2 september 2003

Besluit College B&W

ISV programma bodem 2005-2009

(onderdeel van Grote stedenbeheer programma)

1 november 2004

Raadsbesluit

Wbb-programma 2005-2009

22 juli 2005

Besluit College B&W

Bodembeheerplan

10 mei 2006

Besluit College B&W

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkVerordening op de bodemsanering
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • voorbereiding op bodemsanering;
 • sanering in opdracht van College van B & W;
 • indienen van bescheiden;
 • criteria en besluit verkorte procedure;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, evaluatierapport);
 • betrokkenheid van derden bij de uitvoering;
 • gemeentelijk milieujaarverslag door B & W;
 • beklag.

externe linkBevelsbeleid Wet Bodembescherming
Dit bevelsbeleid is beleid betreffende de inzet van het nader onderzoeksbevel, het bevel tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen, het saneringsonderzoeksbevel en het saneringsbevel van de Wbb.
Het beleid gaat in op de regels en procedures voor:

 • het bevel jegens de veroorzaker (bevel NO, bevel TBM, bevel SO, saneringsbevel);
 • het bevel jegens de eigenaar/erfpachter/beperkt zakelijk gerechtigde/persoonlijk gerechtigde (bevel NO, bevel TBM, bevel SO, saneringsbevel);
 • bijzondere categorieën (particuliere eigenaren die tevens bewoner zijn of verkrijging onder algemene titel).

externe linkBodembeheer om nieuwe verontreinging te voorkomen!
's-Hertogenbosch heeft een bodembeheerplan en een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Deze vormen de leidraad voor hergebruik en verplaatsing van grond. In het bodembeheerplan staan de voorwaarden voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde kwaliteit van de boven- en ondergrond weer.

externe linkISV-programma bodemsanering 2005-2009
In dit programma is het totaal aan te saneren oppervlakten en volumes weergegeven, resulterend in de opgave aan bodemprestatie-eenheden (452.000), specifiek voor het stedelijk gebied. Nadere informatie is te vinden onder externe linkGrotestedenbeleid ’s-Hertogenbosch.

Wbb-programma bodemsanering 2005-2009
In dit programma is het totaal aan te saneren oppervlakten en volumes weergegeven, resulterend in de opgave aan bodemprestatie-eenheden (12.000), specifiek voor het landelijk gebied. Daarnaast zijn in dit programma activiteiten opgenomen betreffende opstellen lokale bodemambities, ontsluiten bodemgegevens, BSB-operatie en nazorg.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente ‘s-Hertogenbosch, team Bodem

Telefonisch: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Afdeling Milieu, team Bodem: 073 - 615 57 61

Emailadres: externe linkmilieu-bodem@s-hertogenbosch.nl