Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Den Haag, gemeente ‘s-Gravenhage

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Nota Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid

21 mei 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Verordening subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen Den Haag

 

19 juni 2003

-

Verordening bodemsanering

 

2007

Raadsbesluit

Wbb programma Den Haag 2005-2009

2005

Raadsbesluit

Milieuverslag 2005/Milieuprogramma 2006

2005

-

Bevelsbeleid

maart 2006

B & W besluit

Ontwerp-Milieu Projectenplan 2006-2010

26 september 2006

Ontwerp B & W besluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid. Hierin worden procedures en regels gegeven voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring.

Verordening subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen Den Haag
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de reikwijdte, aanvraag, verlening, vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

externe linkVerordening bodemsanering
Welke informatie moet er in een bodemsaneringsplan staan?

externe linkWbb programma Den Haag 2005-2009
In dit programma geeft de gemeente Den Haag aan op welke wijze de bodemsanering in de periode van 2005-2009 zal worden aangepakt. Hierbij wordt ingegaan op:

 • aanpak werkvoorraad bodemverontreiniging;
 • gasfabrieken;
 • nazorg en beheersmaatregelen;
 • asbestproblematiek;
 • bodembeleidsbrief;
 • landsdekkend beeld;
 • ongerechtvaardigde verrijking;
 • toetsbare prestaties.

externe linkMilieuverslag
Het Milieuverslag beschrijft de voortgang en planning van de activiteiten waartoe de gemeente zich heeft verplicht middels het vaststellen van de Contourennota voor milieubeleid 2006-2010 (Tien voor Milieu) alsmede de activiteiten die bij wettelijk voorschrift aan de gemeente zijn opgedragen.

externe linkBevelsbeleid
Het bevelsbeleid gaat in op de onderzoeks- en saneringsbevelen van een aantal artikelen van de Wbb. Verder wordt ingegaan op de procedures en regels betreffende:

 • De voorkeursvolgorde van personen aan te spreken op onderzoek en sanering;
 • Bevelsbeleid ten aanzien van de veroorzaker;
 • Bevelsbeleid ten aanzien van de eigenaar/pachter/gebruiker;
 • Beleid ten aanzien van grondwaterverontreiniging;
 • Eigendomsoverdracht.

externe linkOntwerp Milieu Projectenplan 2006-2010
In het milieuprojectplan is het bodemsaneringsprogramma 2005-2009 van de gemeente Den Haag te vinden. Het doel van dit programma is het in kaart brengen van spoedeisende bodemverontreinigingen en saneren van bekende spoedeisende verontreinigingen. Om dit doel te bereiken worden onderzoeken en saneringen uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzoek en sanering door derden gestimuleerd.
In het Milieuprojectplan wordt vooruitgeblikt op specifiek Haags bodembeleid dat ontwikkeld kan worden zodra de landelijke beleidsontwikkelingen afgerond zijn.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Den Haag
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Den Haag via het externe linkdigitale loket.

Tel: Gemeente Den Haag, Bodem Informatie Punt (070)- 353 6553 Milieu en Vergunningen: tel: 070-3536999

E-mail: externe linksbbip@dsb.denhaag.nl

Contactpersoon: A.S. Schreur (070-3536628)