Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Dordrecht

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Verordening bodemsanering Dordrecht

1 oktober 2007

Raadsbesluit

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid

21 mei 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Dordrecht

12 juni 2003

Raadsbesluit

Meerjaren uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2005-2009

26 oktober 2004

Collegebesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Verordening bodemsanering Dordrecht
Deze verordening geeft regels en procedures voor:

 • vaststellen saneringsnoodzaak;
 • melding bodemverontreiniging;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
 • instemming saneringsplan;
 • sanering door B & W;
 • kennisgeving bij sanering en indiening evaluatierapport;
 • instelling, samenstelling en taak projectgroep.

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid vastgesteld, met procedures en regels voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring.

externe linkMeerjaren uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2005-2009
Dit meerjarenprogramma is onderdeel van het meerjaren ontwikkelingsprogramma Dordrecht voor de periode 2005-2009. De werkvoorraad voor de gemeente Dordrecht bestaat uit 1918 locaties. Deze werkvoorraad moet voor 2030 opgeheven zijn door onderzoek en sanering.
Het uitvoeringsprogramma is nog gebaseerd op het huidige bodemsaneringsbeleid. Wel worden de hoofdpunten van de beleidsvernieuwing genoemd:

 • het bodembeleid gaat zich richten op een bewuster en meer duurzaam gebruik van bodem;
 • bij beheer van bodemverontreiniging worden het beleidskader vereenvoudigd en consistenter;
 • de intensiteit van bodembeheer wordt eenduidiger gekoppeld aan de risico’s op ontstaan van verontreiniging, op blootstelling aan of verspreiding van verontreiniging.

Als gevolg van de beleidsvernieuwing zal een gemeentelijk bodembeheersplan worden opgesteld en zal de huidige bodemkwaliteitskaart (2002) worden geactualiseerd.
Ook is er nazorg nodig van een aantal saneringslocaties en wordt de aanpak van asbestverontreiniging geïntegreerd in het reguliere bodemonderzoek- en saneringstraject. Tevens wordt er aangegeven hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn voor het bodemsaneringsprogramma.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Dordrecht
Bevat informatie over het bodembeleid binnen de gemeente, waaronder meldingsformulieren. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Dordrecht via het externe linkE-loket.

Telefonisch: Gemeente Dordrecht, algemeen informatiepunt (078) 639 89 89

Contactpersoon: R.A. Mank, afd. Beleid, sector Stadsontwikkeling (tel. 078- 639 67 83)