Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Eindhoven

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Verordening bodemsanering Eindhoven 2003

27 januari 2004

Raadsbesluit

Programma milieu, 2006-2009

Oktober 2005

Raadsbesluit

Nuchter omgaan met bodemverontreiniging, Nota Bodemkwaliteit

In voorbereiding

 

Samenvatting belangrijkste documenten

Verordening bodemsanering Eindhoven 2003
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • indienen van bescheiden;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen);
 • betrokkenheid bij de uitvoering door de gemeente;
 • verslag over de uitvoering door college van B & W;
 • beklag;
 • strafbepalingen.

De gemeente hanteert een korte proceduretermijn voor de ter visie legging.

Deze verordening is te vinden onder verordeningen met als zoekopdracht verordening bodemsanering.

Programma Milieu, 2006-2009
Het milieubeleid van de gemeente Eindhoven is voor de lange termijn verankerd in de Milieuvisie Gemeente Eindhoven die door de raad is vastgesteld in februari 2005. De concretisering daarvan krijgt gestalte in dit Programma Milieu.

Voor het thema bodem gelden als belangrijkste programmapunten:

 • onderzoek doen naar mogelijk verontreinigde locaties;
 • (laten) saneren ernstig verontreinigde locaties;
 • vaststellen beleidsnota bodemkwaliteit;
 • sanering ondergrondse tanks (die niet aan de milieueisen voldoen) in beschermingszone waterwingebied;
 • opnemen informatie over bodemkwaliteit via Geogids op internet.

Nadere informatie

Meer informatie is te vinden op de externe linkwebsite van de gemeente Eindhoven door te zoeken via het externe linkdigitale loket. Op de site wordt verder verwezen naar het landelijke digitale externe linkbedrijvenloket.

Telefonisch: Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer: 040 - 238 92 22

Email: externe linka.verboom@eindhoven.nl