Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Emmen

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Bodemmeerjarenprogramma Wbb 2005-2009

13 juli 2004

B & W besluit

Milieubeleidsplan; de kwaliteit van de leefomgeving als opgave

Verlengd op 28 september 2004

B & W besluit

Milieuprogramma 2006

20-12-2005

B & W besluit

Verordening Bodemsanering 2007

1-12-2007

B & W besluit

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan

6-2-2007

B & W besluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Bodemmeerjarenprogramma Wbb 2005-2009
Het bodemmeerjarenprogramma is opgesteld voor een periode van vijf jaar en richt zich op het bodembeheer en sanering in het landelijk gebied. Het programma gaat in op de indeling van de gemeente en de bodemstructuur, het milieubeleid van de gemeente Emmen, het asbestbeleid, het bodembeleid voor de toekomst, de aanpak van de werkvoorraad landsdekkend beeld, lopende verplichtingen, toetsbare bodemprestaties en de financiën voor de komende vijf jaar. De gemeente zal de uitgangspunten van de landelijke beleidsbrief bodem gaan vertalen in een eigen bodembeleidsplan.

Verordening Bodemsanering 2007
De verordening bevat inhoudelijke alswel procedurele regels. Een van de belangrijkste is dat de verschillende beschikkingen door middel van een formulier zijn aan te vragen. De aanvraagformulieren en de toelichting op de aanvraagformulieren alsmede de verordening zijn beschikbaar op de pagina externe linkBodemsanering van de gemeente Emmen.

Bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan
Deze zijn samen met het meldingsformulier digitaal beschikbaar op de pagina externe linkVrijstellingsregeling grondverzet. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen is een kaart die inzicht geeft in de achtergrondwaarden van een bepaald gebied. Aan de hand van de berekende achtergrondwaarden is in het bodembeheerplan een tabel met de grondverzetsmogelijkheden binnen en tussen de verschillende homogene deelgebieden weergegeven. Deze tabel vormt samen met de homogene deelgebiedenkaart het kader voor de toepassing van grond als bodem.

externe linkMilieubeleidsplan
De ambitie van de gemeente op gebied van bodem, beschreven in het milieubeleidsplan, is het actief beheren van de bodem, zodat duurzaam bodemgebruik in de gemeente mogelijk wordt.
Duurzaam bodemgebruik betekent:

 • het bodemgebruik is afgestemd op de bodemkwaliteit en vice versa;
 • het bodemgebruik leidt niet tot een verandering van de bodemkwaliteit;
 • er is sprake van een optimaal bodemgebruik;
 • de bodemkwaliteit wordt waar mogelijk verbeterd c.q. versterkt.

De doelstellingen zijn:

 • inzicht in bestaande en toekomstige kwaliteiten en verontreinigingen;
 • integratie bodembeleid in andere beleidsdisciplines;
 • stimuleren samenwerking marktpartijen bij bodemsanering;
 • ontwikkelen gemeentebreed bodem-, waterbodem-, bouwstoffen- en grondbeleid;
 • gericht saneringen van bodemverontreinigingen;
 • stimuleren hergebruik van grond als bouwstof;
 • bescherming bodemkwaliteit door preventie en handhaving.

Om deze doelstellingen te bereiken wordt onder andere het volgende verricht:

 • opstellen bodembeleidsplan;
 • ontwikkelen bodembasiskaart;
 • ontwikkelen bodeminformatiesysteem inclusief monitor;
 • handhaving bodembeleid;
 • inventarisatie bedrijven met bodembedreigende activiteiten.

externe linkProgramma begroting 2006
Het milieuprogramma geeft aan dat er een meerjarig uitvoeringsplan Bodemsanering zal worden opgesteld en in 2006 het Bodembeleidsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Emmen
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Emmen via de pagina externe linkBodembeheer en het externe linkdigitaal loket.

Algemeen telefoonnummer: Gemeente Emmen, algemeen informatienummer (0591) 685555

Contactpersoon: E. v.d. Klundert, coördinator cluster bodem (0591) 689061, externe linke.vdklundert@emmen.nl