Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Enschede

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Grond voor samenwerking, bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005

September 2002

Vastgesteld door GS

Beleidsregel Asbest Gemeente Enschede

2003

Raadsbesluit; interne gedragsrichtlijn gemeente

ISV/Wbb bodemprogramma 2005 - 2009

11 april 2005

Raadsbesluit

Bodembeheerplan 2005 - 2009

Bodemkwaliteitskaart 2005

25 oktober 2005

B&W-besluit

Verordening bodembescherming Enschede

24 mei 2006

 

Raadsbesluit

Beleidsregel "Professioneel Handhaven"

Handhavingsbeleid 2005 - 2008

26 september 2006

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Grond voor samenwerking
De provincie Overijssel en bevoegd gezag-gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk bodembeleid opgesteld om de eenheid van bodembeleid binnen de provincie te waarborgen en eenduidigheid voor andere partijen te geven.
Algemene doelstelling van bodembeleid in Overijssel is het realiseren en behouden van een duurzame en geschikte bodemkwaliteit. Het bodembeleidsplan geeft invulling aan het landelijk beleid en gaat in op:

 • het tot stand brengen Landsdekkend beeld,
 • invulling saneringsdoelstelling functiegericht en kosteneffectief saneren,
 • stimulering sanering door derden,
 • actief bodembeheer en informatievoorziening bodemkwaliteit.

externe linkAsbest
Het Digitaal loket geeft hierover informatie.

ISV/Wbb bodemprogramma 2005 - 2009
In het gemeentelijk ISV/Wbb-bodemprogramma zijn financieringskaders vanuit ISV, Wbb en Woningbouwafspraken 2005-2009 Regio Twente (voorheen VINAC/BLS ) bij elkaar gebracht om te komen tot een integraal gemeentelijk bodemprogramma. Het programma richt zich op:

 • aanpak werkvoorraad (prestatieindicatoren);
 • implementatie beleidsbrief bodem;
 • informatievoorziening burgers;
 • stimulering marktfinanciering.

Bodembeheerplan 2005 - 2009 en Bodemkwaliteitskaart 2005
In additie op de landelijke regelgeving ten aanzien van grondstromen en hergebruik, zijn in het gemeentelijke bodembeheerplan beleidsregels vastgelegd ten aanzien van:

 • bodembeheer en grondstromen;
 • gebiedsindeling grondverzet (bodemkwaliteitskaart);
 • kwaliteit ontvangende bodem (achtergrondwaarden);
 • procedure melding en registratie;
 • stand-still-principe.

externe linkVerordening bodembescherming Enschede
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • procedurele bepalingen betreffende bodembescherming;
 • het meldingsformulier;
 • inhoud saneringsplan (keuze saneringsvariant, saneringsmaatregelen);
 • melden start, diepste punt en einde sanering;
 • afwijkingen bij feitelijke saneringswerkzaamheden;
 • inhoud saneringsverslag;
 • inhoud nazorgplan.

Beleidsregel "Professioneel Handhaven" 2005 - 2008
Dit beleidsplan bevat toezichtstrategieën voor zowel de bouw-, gebruiks-, milieu- als ruimtelijke regelgeving als ook één uniforme sanctiestrategie voor overtredingen van deze regelgeving. Voor het uitvoeren van ‘adequaat toezicht’ op het (her)gebruik van grond en de uitvoering van saneringen geeft dit beleid weer dat een mix aan controlemethoden en frequenties wordt gehanteerd.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Enschede
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Enschede via het externe linkdigitale loket bodemgesteldheid of het landelijke bedrijvenloket.

Gemeente Enschede, Cluster Bouwen en Milieu
Bodemloket: (053) - 481 54 54
E-mail: externe linkbodeminfo@enschede.nl
Het bodemloket is op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar.