Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Heerlen

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Werkwijzer toezicht en handhaving Wet bodembescherming

26 juli 2004

-

Werkwijzer toezicht en handhaving Bouwstoffenbesluit

6 augustus 2004

-

Bodemjaarverslag 2007

1 juli 2008

B & W besluit

Verordening bodemsanering gemeente Heerlen 2006.

5 juli 2006

Raadsbesluit

Bodembeleidsplan Heerlen 2005-2009

4 december 2006

Raadsbesluit

Bodembeheerplan Heerlen

4 december 2006

Raadsbesluit

Bodemkwaliteitskaart Heerlen

4 december 2006

Raadsbesluit

Kwaliteitssysteem vakgroep Bodem gemeente Heerlen

1 januari 2007

B & W besluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkWerkwijzer toezicht en handhaving Wet bodembescherming
In het bodembeleidsplan van de gemeente Heerlen (deel A hoofdstuk 8) wordt beschreven op welke wijze de gemeente invulling wil gaan geven aan toezicht en handhaving van de Wet bodembescherming.
De werkwijzer Toezicht en handhaving Wet bodembescherming vormt een concreet werkdocument waarin de belangrijkste onderdelen van het toezicht- en handhavingstraject nader zijn uitgewerkt.

Contactpersoon: de heer D. Stassen (telefoon 045-5604198)

externe linkWerkwijzer toezicht en handhaving Bouwstoffenbesluit
Op basis van de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen met betrekking tot handhaving van het Bouwstoffenbesluit heeft de werkgroep Bouwstoffenbesluit van de gemeente Heerlen een Werkwijzer toezicht en handhaving opgesteld.
De belangrijkste overwegingen om een dergelijk protocol op te stellen zijn :

 • de complexiteit van het Bouwstoffenbesluit, zowel technisch als juridisch. Gebleken is dat het verkrijgen omtrent eenduidigheid omtrent regelgeving en beleid bij instanties als VROM, InfoMil, Stichting Bouwkwaliteit moeizaam verloopt;
 • Het risico dat bij de handhaving van het Bouwstoffenbesluit door de gemeente (verschillen) ontstaan in de interpretatie. Teneinde dit te voorkomen dienen er duidelijke richtlijnen te zijn voor handhaving;
 • De handhaving van het Bouwstoffenbesluit verloopt op dit moment niet optimaal. Het Handhavingprotocol moet de basis vormen om dit te verbeteren.

Contactpersoon: de heer R. Schut (telefoon 045-5604273)

externe linkBodemjaarverslag
Het bodemjaarverslag geeft een overzicht van de gepleegde inspanningen in het programmajaar 2005. Dit verslag beschrijft achtereenvolgens:

 • Monitoringsrapportage
 • Voortgang prestaties bodemmodule ISV-2
 • Verantwoording prestaties Wbb-2 programma
 • Toezicht en handhaving bodemsanering
 • Bouwstoffenbesluit
 • Terugblik overige bodemitems
 • Conclusies en aanbevelingen

Contactpersoon: de heer R. Roelofsen (telefoon 045-5604268)

externe linkVerordening bodemsanering gemeente Heerlen 2006
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • voorbereiding van een besluit op een melding;
 • indienen van bescheiden;
 • inhoud saneringsplan;
 • wijziging saneringsplan;
 • inhoud evaluatieverslag;
 • inhoud nazorgplan;
 • betrokkenheid bij de uitvoering door de gemeente;
 • toezicht en handhaving.

Contactpersoon: mevrouw H. Notermans (telefoon 045-5604273)

externe linkBodembeleidsplan 2005-2009
In het bodembeleidsplan staan alle voornemens en regels die in de periode 2005-2009 binnen de gemeentegrenzen van toepassing zijn op bodemgebied.

Contactpersoon: de heer R. Roelofsen (telefoon 045-5604268)

externe linkBodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 2007-2012 Heerlen
Het bodembeheerplan van de gemeente Heerlen geeft invulling aan het gemeentelijk bodembeleid en de bodemambities zoals opgenomen in het bodembeleidsplan. Het bodembeheerplan is derhalve een uitvoeringsdocument. De uitwerking van het beleid in het bodembeheerplan is mede gebaseerd op het landelijke beleid inzake actief bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart en kwetsbaarhedenkaart hebben deels als basis gediend voor dit bodembeheerplan.

De bodemkwaliteitskaart is een ruimtelijke rangschikking van informatie over de fysieke en chemische samenstelling van de bodem. De kaarten zelf zijn geen beleidsinstrument, maar maken de ontwikkeling en uitvoering van lokaal bodembeleid wel beter mogelijk. De bodemkwaliteitskaart biedt een basis voor de ontwikkeling van integrale beleidsstandpunten, op het gebied van:

 • De aanpak van grootschalige diffuse verontreiniging
 • Vaststelling terugsaneringswaarden
 • Zoneringsbeleid/grondstromenbeleid (hergebruiksmogelijkheden)
 • Vrijstellingenbeleid, procedurele afstemming

De kaart is digitaal te raadplegen.

Contactpersoon: mevrouw E. de Boeye (telefoon: 045-5604944)

externe linkKwaliteitssysteem vakgroep Bodem gemeente Heerlen
De vakgroep Bodem van de gemeente Heerlen heeft Normblad Bodembeheer, SIKB 8002 geïmplementeerd in een eigen kwaliteitssysteem. Hierbij gaat het om het beheersen van risico’s in de uitvoering van bodemtaken, het duidelijk beschrijven van overdrachtsmomenten en het effectief en efficiënt organiseren van de werkprocessen. Het kwaliteitssysteem kent een algemeen deel en zeven onderdelen waarin de processen beschreven zijn in procedures. De zeven onderdelen zijn: beleid, programmeren en evalueren, uitvoeren bodemtaken, inkoop van diensten en werken, informatie en advies, beheer van registraties en dossiers, financiën en administratie en tot slot beheersing, controle en continue verbeteren.
Het handboek dient als standaard aangehouden te worden voor de gemeentelijke bodemtaken.

Contactpersoon: mevrouw T. Lennaerts (telefoon: 045-5604945)

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Heerlen
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Heerlen via het externe linkdigitale bodemloket en via de website.

Tel: Gemeente Heerlen, bodeminformatie 045-5604986

Contactpersoon: Mevrouw M. Limpens (045)-5604986

Email externe linkbodem@heerlen.nl