Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Hengelo

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Grond voor samenwerking, bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005

September 2002

Vastgesteld door GS

Bodembeleidsplan

September 2003

Vastgesteld door B&W en de raad

Handhavingsplan bodem 2005-2008

Januari 2005

Vastgesteld door B&W

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheersplan

9 juni 2005

Vastgesteld door B&W en de raad

Verordening bodemsanering Hengelo 2006

2006

Vastgesteld door B&W

Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen incl. subsidieprogramma bodemsanering

2005 t/m 2009

Vastgesteld door B&W

Grondwaterkwaliteitsvisie

Maart 2006

Gezamenlijk met ons waterplan vastgesteld door B&W en de raad.

Werkprogramma beheer grondwaterkwaliteit

Medio 2007

Vastgesteld door B&W

Samenvatting belangrijkste documenten

Grond voor samenwerking
De provincie Overijssel en bevoegd gezag-gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk bodembeleid opgesteld om de eenheid van bodembeleid binnen de provincie te waarborgen en eenduidigheid voor andere partijen te geven.
Algemene doelstelling van bodembeleid in Overijssel is het realiseren en behouden van een duurzame en geschikte bodemkwaliteit. Het bodembeleidsplan geeft invulling aan het landelijk beleid en gaat in op:

 • het tot stand brengen Landsdekkend beeld,
 • invulling saneringsdoelstelling functiegericht en kosteneffectief saneren,
 • stimulering sanering door derden,
 • actief bodembeheer en informatievoorziening bodemkwaliteit.

externe linkBodembeleidsplan
Het bodembeleidsplan bestaat uit twee delen, namelijk deel I: ‘Grond voor samenwerking’ en deel II: het Bodembeleidsplan van de gemeente zelf dat nadere invulling geeft aan deel I . De gemeente Hengelo heeft de volgende ambities ten aanzien van het omgaan met (verontreinigde) grond:

 • in 2023 de bodemproblematiek beheersbaar hebben;
 • realiseren en handhaven van de gebiedseigen basiskwaliteit;
 • voeren van een gezamenlijk bodemsaneringsbeleid met de overige bevoegde gezagen in Overijssel;
 • voldoende aandacht besteden aan handhaving;
 • gevallen van ernstige verontreiniging in dynamische gebieden met voorrang aanpakken;
 • proactief omgaan met het beheer van grondstromen;
 • zoveel mogelijk hergebruiken van vrijkomende bouwstoffen.

Verder wordt er in het bodembeleidsplan aandacht besteed aan:

 • de uitgangssituatie (huidige bodemkwaliteit en huidige werkwijze);
 • strategieën om de gebiedseigen basiskwaliteit te bereiken (preventie, saneren of beheren);
 • de rol van de gemeente als private partij;
 • toezicht en handhaving;
 • uitvoering van actiepunten.

externe linkHandhavingsplan bodem 2005-2008
Het handhavingplan bodem geeft de kaders weer waar binnen zal worden gewerkt op het gebied van toezicht en handhaving voor activiteiten op gebied van bodem. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op:

 • probleemanalyse en bevoegdheden;
 • missie (preventie staat voorop, bestrijding bij de bron, de vervuiler betaalt en de belanghebbende betaald);
 • doelstellingen en indicatoren;
 • organisatie;
 • strategieën (nalevingstrategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie, gedoog strategie en communicatiestrategie);
 • werkwijzen en uitvoering;
 • monitoring en registratie.

externe linkBodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan
Het doel van het bodembeheersplan is het beleidsmatig vaststellen van de voorwaarden waaronder licht verontreinigde grond kan worden hergebruikt. Het bodembeheersplan gaat in op verschillende situaties van hergebruik van grond. Ook zijn procedures opgenomen voor het hergebruik van grond en zijn de melding, registratie, toezicht, handhaving en communicatie van het in het bodembeheersplan beschreven beleid omschreven.

externe linkVerordening bodemsanering Hengelo 2006
Deze verordening beschrijft regels en procedures voor:

 • indienen rapport of melding bodemsanering;
 • sanering door de gemeente;
 • gegevens bij melding;
 • inhoud saneringsplan;
 • melding start, diepste punt en einde van feitelijke sanering;
 • melding wijziging tijdens feitelijke sanering;
 • inhoud saneringsverslag;
 • inhoud nazorgplan.

Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen incl. subsidieprogramma bodemsanering
Voor het uitvoeren van bodemsanering zijn voor de (programma)periode 2005 t/m 2009 rijksmiddelen alsook autonome middelen beschikbaar. Inzet van deze middelen is aan spelregels gebonden. Een deel van deze middelen is bedoeld voor het uitvoeren van taken die de gemeente Hengelo in haar rol als bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming dient uit te voeren. Het overige deel kan worden ingezet als subsidie aan derden (waarbij de gemeente in haar rol als ontwikkelaar ook als derde wordt aangemerkt). Het verdeelbesluit is een prognose van de uitgaven in de programmaperiode en geeft het kader aan waarbinnen de uitgaven gedaan kunnen worden. Het subsidieprogramma beschrijft de procedure die gevolgd moet worden voor het aanvragen van een bijdrage door een derde alsook de wijze waarop de budgethouder dient te beschikken

Grondwaterkwaliteitsvisie
Samengevat heeft de gemeente drie uitdagingen als het gaat om grondwaterkwaliteit:

 1. Grondwaterkwaliteit aangepakt via een gebiedsgerichte en een gevalsgerichte aanpak
 2. Grondwaterkwaliteit in samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen
 3. Grondwaterkwaliteit in samenloop met andere stedelijke wateropgaven

Door verspreiding van deze historische verontreinigingen via grondwaterstroming verslechtert de grondwaterkwaliteit in Hengelo en worden verontreinigde gebieden groter. Inmiddels overlappen de grondwaterverontreinigingen elkaar in het centrumgebied van Hengelo. Hierdoor is er een complexe situatie ontstaan rond de aansprakelijkheidsstelling en technische aanpak van de verontreinigingen. Dit leidt ertoe dat de verbetering van de grondwaterkwaliteit voor complexe verontreinigingssituaties stagneert. Een gebiedsgerichte benadering waar alle afzonderlijke gevallen van grondwaterverontreiniging als zijnde één grondwaterverontreiniging worden beschouwd kan deze stagnatie doorbreken.

Werkprogramma beheer grondwaterkwaliteit
In dit werkprogramma staan de benodigde maatregelen voor onderzoek en beleidsontwikkeling genoemd. De gemeente is voornemens om technische en beleidsmatige studies uit te voeren voor het beheer van de kwaliteit van het diepe grondwater. De technische en beleidsmatige studies resulteren in herzien beleid voor een kosteneffectiever beheer van de diepe grondwaterverontreiniging in de ondergrond van Hengelo en daar waar benodigd een betere aansluiting bij de ruimtelijke opgave en het stedelijk waterbeheer. Niet alleen levert het herzien beleid maatschappelijke baten op, maar ook resulteert het direct in financiële baten die vooral tot uitdrukking in een efficiëntere aanpak van de bodemsaneringsoperatie en minder stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijkste reden hiervoor is de beoogde integrale (ofwel gebiedsgerichte) aanpak van meedere grondwaterverontreinigingen en het beheer van diepe grondwaterverontreinigingen onder eigen regie van de gemeente.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Hengelo
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Hengelo via het externe linkdigitale loket.

Tel: Gemeente Hengelo, afdeling Beleid en Advies 074-2459258

Contactpersoon: Mevrouw B. Folbert, medewerkster Beleid en Advies tel. 074-2459492