Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Leeuwarden

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Beleid aanpak diffuse bodemverontreiniging

7 januari 2003

Collegebesluit

Beleidsnotitie bodemsanering functiegericht en kosteneffectief saneren

7 januari 2003

Collegebesluit

Besliskader en -model voor beëindiging grondwatermonitoring

7 januari 2003

Collegebesluit

Bodemsaneringsverordening

10 februari 2003

 

Raadsbesluit

Bevelsbeleid bodemsanering

20 februari 2003

Collegebesluit

Beoordelingsmodel voor verhoogde arseenconcentraties in het grondwater

21 februari 2003

Collegebesluit

Toezicht- en handhavingsplan

24 maart 2005

-

Meerjarenontwikkelingsprogramma ‘Scherp aan de wind’

maart 2005

Raadsbesluit

Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart

mei 2005

Collegebesluit

Besluit en regeling financiële bepalingen bodemsanering

2006

-

Duurzaamheidsplan Leeuwarden 2006-2009

2006

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkBeleid aanpak diffuse bodemverontreiniging
De beleidsnota beschrijft het beleid voor de aanpak van diffuse bodemverontreinigingen. Deze nota geldt voor diegene die binnen het grondgebied van de gemeente Leeuwarden de bodem willen saneren dan wel handelingen verrichten waarbij ernstig verontreinigde grond wordt verminderd of verplaatst.

externe linkBeleidsnotitie bodemsanering, functiegericht en kosteneffectief saneren
Naar aanleiding van de landelijke beleidswijziging om saneringsmaatregelen af te stemmen op het gewenste bodemgebruik heeft de gemeente deze beleidsnotitie vastgesteld. Voor functiegericht en kosteneffectief saneren is een nieuwe afwegingssystematiek ontwikkeld. Daarbij wordt de doelstelling van een bodemsanering afgestemd op de bodemgebruiksvorm en is het te bereiken eindresultaat mede afhankelijk van de kosten.
Uit de notitie wordt duidelijk, dat bepaalde onderdelen (landelijk) nog nader uitgewerkt moeten worden. Hiervoor is een stappenplan uitgewerkt:

 • De gemeente Leeuwarden heeft datgene, waarover landelijk consensus is, in samenwerking met de provincie Fryslân, vertaald naar de lokale situatie en vastgesteld (stap 1).
 • De landelijke ontwikkelingen en de lokale praktijksituaties zullen nauwlettend worden gevolgd. Indien noodzakelijk, zal het beleid worden geactualiseerd (stap 2).
 • Tenslotte zal dit beleid met andere bodemaspecten moeten leiden tot een geïntegreerd gemeentelijk bodembeleid (stap 3).

De beleidsnotitie richt zich op stap 1, het beleid.

externe linkBesliskader en model voor beëindiging grondwatermonitoring
Deze notitie geeft een technisch/inhoudelijke onderbouwing voor het al dan niet veranderen van de grondwatersanering of -monitoring of zelfs beëindiging daarvan.
Als gevolg van een wijziging in de landelijke saneringsdoelstelling is een forse interpretatieruimte ontstaan in de beoordeling van de grondwaterkwaliteit. De gemeente Leeuwarden heeft voor het ‘milieuhygiënisch’ beoordelen van de grondwaterkwaliteit een besliskader opgesteld. Hiermee wordt de grondwaterkwaliteit van (deels) gesaneerde locaties beoordeeld.
Het kader heeft betrekking op het traject dat begrensd wordt door enerzijds de Streefwaarde (wanneer geen verontreiniging meer in de bodem aanwezig is) en anderzijds een criterium wanneer nog sprake is van saneringsnoodzaak vanwege actuele (humane, ecologische of verspreiding) risico’s. In het laatste geval is de situatie ‘ongewenst’ en dient (verder) gesaneerd te worden.

externe linkBodemsaneringsverordening
In deze verordening worden regels en procedure gegevens voor:

 • Procedure beschikking ernst en urgentie;
 • Melding van het te nemen besluit;
 • Inhoud van het saneringsplan;
 • Instemming saneringsplan;
 • Kennisgeving bij feitelijke sanering;
 • Betrokkenheid belanghebbende bij de uitvoering van de sanering;
 • Samenstelling en taken projectgroepen;
 • Het schriftelijke verslag van de bodemsanering.

Deze sanering is herzien (raadsbesluit d.d. 18/12/2006), een nieuwe verordening wordt in januari 2007 gepubliceerd en van kracht.

externe linkBevelsbeleid bodemsanering
In deze notitie wordt de beleidslijn weergegeven die de gemeente Leeuwarden volgt voor het geven van bevelen tot uitvoering van nader bodemonderzoek of saneringsonderzoek, het bevel een ernstig en urgent geval te saneren en het bevel tot het treffen van voorlopige beveiligingsmaatregelen. Met deze notitie legt de gemeente 26 richtlijnen, die door de verschillende bevoegde gezagen Wbb met VROM zijn voorgesteld, als beleidsregels vast. Bevelsbeleid wordt begin 2007 herzien/aangepast.

externe linkToezicht- en handhavingsplan
Het doel van het toezichts- en handhavingsplan is een kader te stellen waarbinnen doelmatig en effectief toezicht en handhaving bij saneringen kan plaatsvinden. Het toezichts en handhavingsplan geeft eveneens invulling aan toezicht en handhaving die bij toepassing van bouwstoffen dienen plaats te vinden.

Meerjaren ontwikkelingsprogramma ‘Scherp aan de wind’
In het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) van de gemeente Leeuwarden staat onder meer de doelstelling op gebied van bodem vermeld, namelijk het aanpakken van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering (sanering en onderzoek). Tevens wordt vermeld welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zullen komen. De bodemsaneringsoperatie moet uiterlijk in 2030 beheersbaar zijn. In het MOP zijn de afspraken met Rijk voor de periode 2005-2009 op programmatisch niveau (bodem[sanerings]prestatie-eenheden - b.p.e.’s) weergegeven.

externe linkBodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart
Het bodembeheerplan heeft tot doel hergebruik van schone en licht verontreinigde grond als bodem te stimuleren, waardoor aanzienlijk wordt bespaard op het gebruik van grondstoffen. Hiermee draagt het bodembeheerplan bij aan een verantwoord en duurzaam bodemgebruik.
Het bodembeheerplan heeft betrekking op het grondgebied van de gehele gemeente Leeuwarden. Het plan bevat tevens een statistische karakterisering (bodemkwaliteitskaart) van diffuse bodemverontreiniging.

Besluit en regeling financiële bepalingen bodemsanering
Informatie en formulieren te downloaden op site Bodem+

externe linkDuurzaamheidsplan Leeuwarden 2006-2009 "Een sprong verder"
Het doel voor bodem zoals beschreven in het Duurzaamheidsplan is het verbeteren van de bodemkwaliteit in Leeuwarden, zodat in 2030 geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu meer bestaan en er geen stagnatie optreedt in de ontwikkeling van de gemeente. Dit betekent in de praktijk:

 • Verminderen en beheersbaar maken van het aantal nieuwe gevallen van bodemverontreiniging; veroorzakers worden verantwoordelijk gesteld;
 • De bodemsaneringsoperatie is voor 2030 beheersbaar. Spoedeisende locaties zijn gesaneerd en bodemvervuiling is geen stagnerende factor meer in de (stedelijke) ontwikkeling;
 • Maximale marktbijdrage door het aanspreken van vervuilers of belanghebbenden;
 • De bodemkwaliteit is bekend en deze is geschikt voor het (beoogde) gebruik;
 • Het bodembeheer is zodanig dat op basis van duidelijke en eenvoudige regels binnen de gemeente efficiënt met grondstromen wordt omgegaan;
 • Vrijkomende grond wordt verantwoord hergebruikt;
 • Toezicht en handhaving zijn adequaat en toegerust om doeltreffend te kunnen werken.

De gemeente wil dit bereiken door maatregelen op gebied van preventie, sanering, beheer en stimulerende taken.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Leeuwarden
Meer informatie ten aanzien van bodemverontreiniging en sanering is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden via het externe linkdigitale loket en/of via <<beleid>>, <<milieu>> en vervolgens , <<bodemonderzoek>>.

Tel: Gemeente Leeuwarden, sector Bouwen, Wonen en Milieu (058) 233 88 88
E-mail: Algemeen mailadres externe linkgemeente@leeuwarden.nl.

Contactpersoon: D. Katgert (tel. 058 - 2 33 23 76) e-mail: externe linkdkatgert@leeuwarden.nl