Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Leiden

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Verordening bodemsanering 2006

Juni 2007

Raadsbesluit

Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid

21 mei 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Nota Bodembeheerbeleid

November 2007

Besluit Dagelijks Bestuur van de Milieudienst West-Holland

Milieubeleidsplan 2003-2010

17 februari 2004

Besluit Algemeen Bestuur van de Milieudienst West-Holland

Meerjaren Ontwikkelings Programma Grotestedenbeleid 2005-2009

26 oktober 2004

Raadsbesluit ikv GSB

Bodemsaneringsprogramma 2005-2009 (onderdeel MOP) en bijgestelde paragraaf MOP 2005-2009 mbt milieu

9 november 2004

Collegebesluit

Beleidskader duurzame stedenbouw

7 juli 2006

Collegebesluit

Programmabegroting 2007

Oktober 2006

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Verordening bodemsanering
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • vaststellen saneringsnoodzaak;
 • formulier melding;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
 • instemming saneringsplan;
 • sanering door B & W;
 • kennisgeving bij sanering en indiening evaluatierapport;
 • instelling, samenstelling en taak projectgroep;
 • beklag.

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid opgesteld. Hierin worden procedures en regels gegeven voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring.

Milieubeleidsplan 2003-2010
Het milieubeleidsplan 2003-2010 is het gezamenlijke plan van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Zoeterwoude en de Milieudienst West-Holland, waarin de hoofdlijnen van het milieubeleid voor de periode van 2003-2010 is vastgelegd. Activiteiten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit zijn:

 • saneren of beheersen van een derde van alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging in 2010;
 • in kaart brengen van alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging;
 • nader uitwerken van de strategie ten aanzien van de handhaving van bodemsaneringen, grondverzet en het bouwstoffenbesluit;
 • onderzoeken van de haalbaarheid van een regionale grondbank;
 • verbeteren van de registratie van saneringen, beheersmaatregelen en controles daarop;
 • onderzoeken hoe co-financiering en PPS constructies vaker kunnen worden benut om bodemsanering financieel mogelijk te maken;
 • stimuleren van saneringen in eigen beheer;
 • onderzoeken of het mogelijk is om voor alle gemeenten die deelnemen aan de Milieudienst de bevoegd gezag taken van de Wbb uit te voeren;
 • toegankelijk maken van bodeminformatie voor burgers en belanggroepen via internet.

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
Het MOP geeft aan welke ambities de gemeente Leiden heeft voor de komende vijf jaar op gebied van verschillende thema’s, waaronder omgevingskwaliteit. De ambities op gebied van bodem zijn:

 1. Met het oog op de doelstelling van 2015 (“spoedlocaties gesaneerd dan wel beheerst te hebben”) inzicht hebben in de locaties waar sprake is van bodemverontreiniging met risico’s voor mens en/of milieu;
 2. Locaties waar sprake is van potentiële humane risico’s minimaal oriënterend onderzocht hebben;
 3. Verder uitvoering geven aan het bodemsaneringsprogramma zoals weergegeven in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) bestaande uit een uitvoerings- onderzoeksprogramma. Het uitvoeringsprogramma bestaat ondermeer uit de projecten die door een vertraagde start niet in de vorige ISV-periode konden worden gerealiseerd en uit spoedeisende saneringen. Het onderzoeksprogramma vloeit voort uit punt 1 en 2 en bestaat de uit uitvoering van historische, oriënterende en nader bodemonderzoeken.

Beleidskader Duurzame Stedenbouw
Het Beleidskader Duurzame Stedenbouw is ontwikkeld om in een zo vroeg mogelijk stadium te praten en denken over duurzame oplossingen voor stedenbouw. De doelstellingen in dit beleidskader voor bodem zijn:

 • saneren (de risico’s boven het MTR terugbrengen tot verwaarloosbare risico’s);
 • beheer (stand still);
 • hergebruik (gesloten grondbalans binnen locatie);
 • grondwater (verspreiding van verontreinigingen in freatisch en middeldiep grondwater tegengaan).

Programmabegroting 2007
Het doel voor bodem in de programmabegroting is minder bodemverontreiniging in het stedelijk gebied. De aanpak van de werkvoorraad gebeurt op twee manieren:

 • het uitvoeren van bodemsaneringsoperaties;
 • het doen van onderzoek om de aard en omvang van de bodemverontreiniging beter in beeld te brengen en een prioritering in de werkvoorraad aan te kunnen geven.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Leiden
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Leiden via het externe linkdigitale loket en de website van de externe linkMilieudienst West-Holland.

Tel:
Gemeente Leiden, Dienst Milieu en Beheer (071) 5167658
Milieudienst West-Holland, Afdeling Bodem (071) 4083643

Contactpersoon:
C. Gerritsma, tel (071) 5167621 externe linkC.GerritsmaSegeren@leiden.nl
EJ. Bakker, tel (071) 4083643 externe linkej.bakker@mdwh.nl

Laatste wijziging: 24-6-2008