Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Maastricht

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Milieu- en Natuurplan Maastricht 2030

4 september 2001

Raadsbesluit

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen

21 januari 2003

Raadsbesluit

ISV II/Wbb programma bodemsanering 2005-2009

December 2004

Raadsbesluit

Programmabegroting

jaarlijks

Raadsbesluit

Beleidskader bodem 2005

10 december 2005

Raadsbesluit

Verordening bodemsanering gemeente Maastricht 2006

24 januari 2006

Raadsbesluit

Handhavingsplan Bodem

19 december 2006

B & W besluit

Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart 2007

17 april 2007

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkMilieu- en Natuurplan Maastricht 2030
Het lange termijndoel is het beheersen van de bodemproblematiek in 2022, aansluitend bij het NMP3. Voor het stedelijk gebied is de ambitie het realiseren van een haalbare en voldoende bodemkwaliteit. Voor het landelijk gebied richt het streven zich op het geleidelijk en op lange termijn verbeteren van de bodemkwaliteit volgens het bodembeheerplan.

externe linkSubsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de aanvraag, verlening en vaststelling van de subsidie. Tevens geeft het regels over de uitbetaling, de intrekking, de wijziging en de terugvordering van de subsidie en gaat het in op toezicht op naleving en evaluatie doeltreffendheid en effecten subsidie in de praktijk.

ISV II/Wbb programma bodemsanering 2005-2009
In dit programma worden de doelen voor de periode 2005-2009 ten aanzien van de aanpak van de bodemverontreiniging vastgelegd. Deze dienen als basis voor de medefinanciering door VROM van de bodemverontreiniging in Maastricht.

externe linkProgrammabegroting
In de programmabegroting van de gemeente Maastricht staat als doel voor bodem:

 • nieuwe bodemverontreinigingen oplossen;
 • urgente en ernstige bodemverontreiniging saneren volgens een goedgekeurd saneringsplan;
 • projecten en initiatieven moeten voldoen aan de NMP doelstelling.

externe linkBeleidskader bodem 2005
Het Beleidskader bodem is als beleidsregel vastgesteld en geeft nadere uitwerking van beleid bij de uitoefening van de gemeentelijke taken op gebied van de Wbb, de Wm, de Woningwet, de Wro en het Bouwstoffenbesluit.
Onderdelen van het bodembeleid van Maastricht zijn:

 • gebiedsgerichte aanpak als basis voor het bodembeleid;
 • ambitieniveaus worden gesteld voor het aanpakken van bodemverontreiniging om tot geleidelijke verbetering bodemkwaliteit te komen;
 • de sporen preventie/beheren/saneren vormen geïntegreerd geheel bij aanpak bodemverontreiniging;
 • verschillende regelgeving moet leiden tot consistentie beoordeling bodemkwaliteit (4-sporenbeleid);
 • rekening houden met beleid van provincie en rijk en Actief Bodembeheer Limburg gebruiken;
 • herstel van de multifunctionaliteit is geen uitgangspunt;
 • bodemkwaliteitsbeleid voor immobiele verontreinigingen is gericht op de leeflaag;
 • onderscheid is nodig tussen puntbron en diffuse verontreiniging;
 • aanpak voormalige stortplaatsen gericht op mogelijkheden voor herinrichting;
 • voor bijzondere gebieden kunnen aanvullende eisen aan bodemkwaliteit gelden. Dit is dan in de betreffende bestemmingsplannen aangegeven.

externe linkVerordening bodemsanering
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • voorbereiding van de melding van bodemsanering;
 • indienen van bescheiden voor bodemsanering;
 • inhoud saneringsplan;
 • wijziging saneringsplan;
 • inhoud evaluatieverslag;
 • inhoud nazorgplan;
 • betrokkenheid bij de uitvoering door de gemeente;
 • toezicht en handhaving.

Handhavingsplan Bodem
Het Handhavingsplan heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over het gemeentelijk handhavingsbeleid bij bodemsanering en bij toepassingen van verontreinigde grond. Effectief handhaven en toezicht vraagt om het aangeven van een heldere visie en duidelijke prioriteiten. Deze nota is een onmisbare schakel om te komen tot een adequaat, naleefbaar en handhaafbaar toezicht op het omgaan met verontreinigde grond.

externe linkBodembeheerplan en externe linkbodemkwaliteitskaart 2007
Dit plan is nu voor de tweede keer geactualiseerd. De actualisatie is nodig vanwege veranderingen in de landelijke regelgeving (o.a. Nieuwe Wet bodembescherming in 2006 en Besluit bodemkwaliteit), aanpassing van het provinciaal beleid over actief bodembeheer en eigen ervaringen met het gemeentelijke Bodembeheerplan.
Het Bodembeheerplan Maastricht is vastgesteld als beleidskader ten behoeve van de uitvoering van taken door de gemeente op gebied van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, het Bouwstoffenbesluit en de Woningwet. Voor het deelgebied Belvédère geldt een apart bodembeheerplan.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Maastricht
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Maastricht via het digitale loket en via de pagina externe linkbodembeleid.

Tel: Gemeente Maastricht (043) 350 43 89
E-mail: externe linkpost@maastricht.nl

Contactpersoon: Jos Lochs (043) 3504417, externe linkjos.lochs@maastricht.nl